Förpackningsinsamling

Från 1 januari 2024 är det kommunerna som ansvarar för insamlingen av förpackningsavfall från flerbostadsfastigheter och samlokaliserade verksamheter. I Borgholms kommun är det vi på Borgholm Energi som har ansvaret för insamlingen.

Driver du verksamhet i Borgholms kommun är det andra regler som gäller. Du hittar mer information på Näringslivets Producentansvar.

Nya regler

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär att:

  • kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall på samma sätt som det fungerar idag, dvs från återvinningsstationer samt från de flerfamiljsfastigheter som har, eller vill ha, frivillig förpackningsinsamling.
  • så kallad fastighetsnära insamling ska införas senast 1 januari 2027 för alla hushåll. Det innebär att Borgholm Energi då kommer att hämta förpackningar och returpapper från alla flerfamiljshus och villor i Borgholms kommun vid ungefär samma plats där vi hämtar mat- och restavfall idag.
  • förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns.

Det är Naturvårdsverket som har uppdraget att följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling i nära dialog med de centrala aktörerna.

Vilka förpackningar ska sorteras ut?

Det finns lagkrav på utsortering och separat insamling av:

  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • glas (förpackningar i färgat och ofärgat glas)
  • tidningar

Vad innebär det här för dig som fastighetsägare för en flerbostadsfastighet?

Arbetet har nu börjat i alla kommuner med att planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. I Borgholms kommun ser vi utmaningar för att kunna införa fastighetsnära insamling på vissa håll då det är trångt om yta. Det är slutligen du som fastighetsägare som ska tillhanda hålla plats för insamlingen, men en del kommer att behöva samarbeta med grannar, ha gemensamma ytor och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Exakt hur dessa lösningar kommer att se ut vet vi inte i detta läge.

Borgholm Energi kommer att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen från producenterna. Det innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela insamlingskostnaden själv, som du gör idag.

Öppna menyn