Din elmätare

Via din mätare kan du ha koll på din elanvändning. Vi samlar in och mäter hur mycket el du använder och vi meddelar förbrukningen till din elleverantör. Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna.

Byte av elmätare

Under 2021 kommer våra kunders elmätare att bytas ut och din elmätare kommer att ersättas med en ny mätare från Aidon. Det huvudsakliga syftet med bytet är att med hjälp av de nya, mer moderna elmätarna och deras funktioner underlätta för konsumenter som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

Hur fungerar de nya mätarna?

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:

  • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.
  • Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund om kunden har begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat. Om kunden vill aktivera eller avaktivera gränssnittet ansvarar nätföretaget för att det hanteras inom en arbetsdag. Syftet med kundgränssnittet är b. la att du som kund ska få ökad insyn i din förbrukning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund.
  • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  • Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter. Syftet är att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.
  • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretagen vid utbetalda av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans. Syftet med detta är att platsbesök kan undvikas och processen därigenom kan bli mer kostnadseffektiv.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget att stänga av strömmen i samband med kundflytt, vilket gör att flera kunder kommer att välja elavtal vid flytt.

Hur du läser av din mätare

På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt, mätt i antal kilowattimmar (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen den första och den sista dagen av den period du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Mätaren kan visa mer än bara mätarställningen. Med hjälp av tryckknappen för display på din mätare kan du stega dig fram till annan information.

Ett bättre och mer överskådligt sätt är att gå in på Mina Sidor. Logga in högst upp till höger på denna sida.

Vad visar statuslampan för strömbrytaren (4)?

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen.
Blinkar grönt Elen är påslagen. Tryck på startknappen för strömbrytaren.
Blinkar rött Elen är avslagen och knappfunktionen är blockerad. Kontakta Kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla säkringar är hela.

 

På mätaren finns en indikeringsdiod (2) som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar, 1 000 blinkningar per kWh. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden.

Statuslampan för kommunikation (5) visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

Om du vill bryta elen till din bostad

Mätaren kan läsas av och styras med fjärranslutning. Det går att slå på och av mätaren via en knapp på mätaren (3) eller via fjärrstyrning.

Om du behöver stänga av elen i din bostad eller anläggning ska du använda strömbrytarens tryckknapp på mätaren (3), inte din huvudströmbrytare. På så sätt bryts inte strömförsörjningen till kommunikationsmodulen och vi kan fortfarande läsa av mätaren via fjärranslutning. Om du utför elektriskt arbete på anläggningen måste däremot anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen.

Steg Information i displayen
1 A+
2 A-
3 Datum
4 Momentan effekt
5 Spänning L1
6 Spänning L2
7 Spänning L3
8 Ström L1
9 Ström L2
10 Ström L3

 

Öppna menyn