Lagar och villkor

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. Fjärrvärmelagen innehåller alltså bestämmelser som syftar till att stärka din ställning som fjärrvärmekund.

Lagen ger bland annat dig som kund möjlighet att begära förhandling, medling och säga upp ditt fjärrvärmeavtal om din fjärrvärmeleverantör genomför en ensidig ändring av avtalsvillkoren.

Fjärrvärmelagen gäller för konsumenter och näringsidkare. För näringsidkare är lagen emellertid dispositiv, det vill säga möjlig att avtala bort. Fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder som är näringsidkare kan alltså sluta avtal som inte följer fjärrvärmelagen.

Nya allmänna avtalsvillkor från 1 september

Nu finns det nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme som träder i kraft från den 1 september 2023. Anledningen till att de reviderats är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen som beslutades sommaren 2022. Förändringarna rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Precis som tidigare är de allmänna avtalsvillkoren framtagna av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. Villkoren hittar du som dokument på sidan och de gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige.

Några av nyheterna I de nya föreskrifterna finns bland annat att:

  • insamling av mätvärden ska ske genom fjärravläsning.
  • fjärrvärmeföretagen ska se till att kunderna får information om sin faktiska energianvändning.
  • fakturering ska ske minst fyra gånger per år.
  • kunderna ska kunna välja elektronisk faktura.
  • energitjänsteleverantörer ska på kundens begäran kunna få tillgång till uppgifter om energianvändning.
  • fjärrvärmeföretagen ska också tillgängliggöra information om energiprestanda och andelen förnybar energi i sina fjärrvärmesystem. Syftet är att kunderna ska kunna göra individuella val i fråga om förnybar energi.

Dina rättigheter

Som fjärrvärmekund hos oss har du vissa rättigheter som vi vill informera om gällande klagomål och tvister. Vår ambition är att alltid lösa eventuella klagomål och problem så snabbt och smidigt som möjligt.

Rätt till förhandling

Om  du som kund inte accepterar det nya fjärrvärmepriset och vill framställa en begäran om förhandling ska detta ske inom tre veckor från den dag du blir underrättad om det nya priset. Du hittar blanketten för begäran om förhandling bland dokumenten här på sidan.

Om vi vid förhandlingen inte kan enas om det nya fjärrvärmepriset kommer vi att underrätta er om att förhandlingen är avslutad.

Rätt till medling

Senast tre veckor efter det att vi har lämnat dig besked om att förhandlingen är avslutad kan ni ansöka om medling till den myndighet som medlar enligt fjärrvärmelagen (Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet).

Rätt att säga upp avtalet

Oavsett om du begär förhandling eller ansöker om medling avseende det nya fjärrvärmepriset har du, om du inte accepterar det nya fjärrvärmepriset, rätt att säga upp ditt fjärrvärmeavtal med oss. Uppsägning måste göras inom två månader från den dag du underrättades om prisändringen.

Om du begärt förhandling avseende fjärrvärmepriset, utan att någon överenskommelse har träffats, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag vi underrättat dig om att förhandlingen är avslutad.

Om du har ansökt om medling i fråga om prisändringen, utan att någon överenskommelse har träffats, får du säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen. Om Fjärrvärmenämnden har lämnat ansökan om medling utan bifall får du säga upp avtalet senast tre veckor från dagen för det beslutet.

Öppna menyn