Dina personuppgifter

Så här behandlar Borgholm Energi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur Borgholm Energi AB (”Borgholm Energi”) behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som kund till oss, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via sociala medier eller våra andra kanaler.

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns nedan.

Hur får Borgholm Energi dina personuppgifter?

Borgholm Energi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Borgholm Energi behandlar även personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis installatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Borgholm Energi behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Borgholm Energi (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har Borgholm Energi med personuppgiftbehandlingen?

Borgholm Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål, administrera betalningslösningar, kreditupplysning, fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser. I förekommande fall hantera arbetsansökningar. Utgångspunkten är att Borgholm Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra tjänster.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Borgholm Energi och Borgholm Energis personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Borgholm Energis rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överför vi personuppgifter till tredjeland?

Borgholm Energi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar Borgholm Energi dina personuppgifter?

Borgholm Energi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.
Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt gallringsplan utifrån typ av personuppgift.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Borgholm Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Mer information om hur vi använder cookies kan du läsa här.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Borgholm Energi AB (org. nr. 556527-7455) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Borgholm Energi AB
Box 55
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

E-post: dataskydd@borgholmenergi.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Borgholm Energi är Ulf Gustavsson.
E-post: dataskyddsombud@morbylanga.se
Telefon: 0485-471 57

Uppdatering av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Öppna menyn