Nätpriser

Abonnemangsavgift, kr/år

Huvudsäkring 35 A 50 A 63 A 80 A
Taxa
D11 10 102 14 935 19 475 28 806
Huvudsäkring 100 A 125 A 160 A 200 A
Taxa
D11 36 006 45 006 57 605 72 005

Elöverföring, öre/kWh

Taxa D11 23,3 öre

Energiskatt, öre/kWh

Energiskatt 44, 13 öre

Samtliga avgifter är inklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Övrigt

 • I abonnemangsavgiften ingår nätövervakningsavgift 5,44 kr (inkl. moms) och elsäkerhetsavgift 12,75 kr (inkl. moms).
 • Elberedskapsavgift tillkommer med 49kr (inkl. moms) per abonnemang.
 • De fasta avgifterna gäller för trefasleverans 400/230 volt. Vid enfasleverans utgår avgift efter 16 amperes mätarsäkring trefasleverans.
 • Avgiften för lägenhet är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus, där för fastighetens allmänna behov särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tillämpningsbestämmelser

 • Engångsavgifter utgår enligt särskilda bestämmelser vid nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang.
 • Fast avgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring.
 • Endast, hos nätbolaget registrerad, behörig installatör får efter skriftligt medgivande från Borgholm Energi Elnät AB byta avgiftsbestämmande passdel.
 • Byte till annan taxa eller säkringsklass får normalt ej ske mer än en gång per år.
 • I denna prislista angivna priser gäller normala leveransförhållanden.
 • För leveranserna gäller i övrigt allmänna leveransvillkoren NÄT 2012 N.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Effektabonnemang, lågspänning

Taxa N5
Anslutningsspänning (kV) 0,4
Fast avgift/år (kr) 14 056
Effektavgift/kW, månad (kr) 85
Elöverföring/kWh (öre) 7,8
Energiskatt/kWh (öre) 35,3

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 45 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för förbrukning och under förutsättning att avtal finns.
  Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Fast avgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Effektavgift erläggs varje månad för det högsta under månaden förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt.
 • För leveransen gäller i övrigt allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Högspänning

Elnätsprislista N10 N10M
Anslutningsspänning (kV) 10 10
Fast avgift (kr/år) 25 948
Effektavgift (kr/kW, månad) 69 69
Elöverföring (öre/kWh) 6,3 6,3
Energiskatt (öre/kWh) 35,3 35,3

Tariff N10M tillämpas endast för vindkraftverk < 1500 kW.

För vindkraftverk tas bara en fast avgift ut per anslutningspunkt.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 477 kr/år tillkommer för högspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för förbrukning och under förutsättning att avtal finns.
  Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Fast avgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Effektavgift erläggs varje månad för det högsta under månaden förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt.
 • Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. För näringsidkare med högspänningsanslutning gäller NÄT 2012 H.

Inmatning vid produktionsanläggningar

Elnätsprislista I10LHS I10M I04M
Anslutningsspänning (Kv) 10 10 0,4
Fast avgift (kr/år) 25 948 6 510 3 405
Abonnemangsavgift
– helår (kr/kW) 110
– överuttag (kr/kW) 215
Överföringsersättning
 – (öre/kWh) 2,1 2,1 2,1

I10LHS gäller vid högspänning inmatning > 1 500 kW.
I10M gäller vid högspänning inmatning < 1 500 kW.
I04M gäller vid lågspänning inmatning.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 477 kr/år tillkommer för högspänning och elberedskapsavgift
45 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för inmatning och under förutsättning att avtal finns. Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Abonnerad effekt ska fastställas i förväg och abonnemanget får ej utan särskilda skäl förändras under pågående kalenderår. Abonnemanget ska motsvara minst det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Anmälan om ny abonnemangsnivå ska ske senast den 30 november och vara fastställd senast den 31 december för påföljande år.
 • Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Överuttag föreligger när det högsta värdet på uttagen timmedeleffekt överskrider den abonnerade effekten och medför debitering av överuttagsavgift. Överuttagsavgift debiteras i december månad (för hela året).
 • Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. För näringsidkare med högspänningsanslutning gäller NÄT 2012 H och för lågspänning gäller NÄT 2012 N.
Öppna menyn