Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Ålkistan – Fiskarnas vandringsväg till Hornsjön

Längst med Horns kustväg, strax innan Byrum, passerar du Ålkistan. Det är en vacker plats med utsikt över Blå Jungfrun. Det är också Hornsjöns utlopp och enda kontakt med Östersjön.

Hornsjön har dålig vattenkvalité, något som visar sig genom bland annat dåligt siktdjup och grumlighet. Det är orsakat av tillförsel av näringsämnen till sjön tillsammans med ett rubbat ekosystem. Övergödda sjöar med mycket näring gynnar i regel karpfisk samtidigt som andra fiskarter är känsliga mot de mer syrefattiga miljöerna. Karpfisk, nu utan större konkurrens, skapar i sin tur ännu mer grumlighet och tecken på övergödning då de äter djurplankton.

Viktoria Nilsson, Miljöingenjör på Borgholm Energi förklarar:

– Djurplankton äter alger. Så när mängden djurplankton minskar på grund av karpfisken, ökar i stället mängden alger. Att få in mer rovfisk, som gädda och abborre, kan minska antalet karpfiskar vilket på lång sikt kan förbättra vattenkvalitén och ekologin i sjön.

2019 ansökte Borgholm Energi tillstånd hos mark-och miljödomstolen om fortsatt reglering av Hornsjön. Samtidigt söktes tillstånd om att få anlägga en fiskvandringsväg vid sjöns utlopp, Ålkistan. Den fördämning som hittills reglerat sjön har utgjort ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer mellan sjön och havet.

2020 fick vi tillstånd att anlägga fiskvandringsvägen och under hösten 2022 färdigställdes projektet och fiskvandringsvägen invigdes. Nu är därmed det vandringshinder som fanns tidigare borta och det finns möjlighet för fiskar och andra vattenlevande organismer att ta sig mellan Hornsjön och Kalmarsund.

Problemet med övergödning av sjöar komplicerat och har varierande orsaker, men i grund och botten handlar det i normalfallet om att upprätthålla en skör balans mellan kväve, fosfor och syreförbrukande material. Projektet med att anlägga en fiskvandringsled vid Ålkistan kommer att ge fiskarna bättre förutsättningar att ta sig mellan Hornsjön och Östersjön och därmed på sikt bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Hornsjön.

Viktoria Nilsson avslutar:

– Det kommer att krävas fler olika åtgärder och ett långsiktigt arbete för att ge sjön bättre status, men detta är ett av delmålen och en bit på vägen för att försöka uppnå det.

Bilder på Ålkistan före och efter vandringsvägen

Öppna menyn