Upphandling

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är en viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.

Alla leverantörer får chans att vara med och konkurrera om affärerna och ingen leverantör behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida.  En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Borgholm Energi upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med Borgholms kommun och Kalmar kommun.

Grundläggande principer

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

Principen om icke-diskriminering Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Även om man inte förväntar sig anbud av utländska leverantörer i en upphandling får man inte ställa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Lokala företag får inte ges företräde.

Principen om likabehandling Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle.

Principen om transparens Principen om transparens medför en skyldighet för den upphandlande myndigheten eller enheten att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar att lämna anbud måste upphandlingsdokumenten vara klara och tydliga och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. På så sätt blir det möjligt för leverantörerna att förutse på vilka grunder kontrakt kommer att tilldelas.

Proportionalitetsprincipen Med proportionalitetsprincipen menas att kraven som ställs i upphandlingsdokumenten måste vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör det alternativ som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna väljas.

Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

Laghänvisning: 4 kap. 1 § LOU och LUF (principer för offentlig upphandling).

Upphandlingsreglerna – en introduktion

Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. I skriften informerar konkurrensverket översiktligt om lagstiftningen.

Olika typer av upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom (LUF) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under de tröskelvärden lagen anger.

Öppen upphandling

Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärdet och ska annonseras i EU:s officiella databas.

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärdet och ska annonseras i en publik databas. Borgholm Energi använder Mercell Tendsign.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till ett visst bestämt belopp för varor, tjänster och byggentreprenader.

Ramavtal

Ett ramavtal innebär att köparen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av säljaren under en given tidsperiod. Ramavtal ska följas, d.v.s. inköp ska göras från den säljare som köparen har tecknat ramavtal med.

Om ett ramavtal inte följs innebär det en minskad trovärdighet och en urholkning av nästa upphandling eller i värsta fall att köparen får utge skadestånd till säljaren.

Köparen kan dock förbehålla sig rätten att prova andra leverantörers produkter/tjänster.

Öppna menyn