Bild på far och dotter som är glada och som har kastat en soppåse i soptunnan

Nyheter 2025

Senaste gången insamlingssystemet för avfall ändrades i Borgholms kommun var 1998. Då infördes maskinell tömning med sopkärl och vägning. Nu, 27 år senare är det dags igen.

Vi byter insamlingssystem för avfall

Det ska bli lättare att göra rätt och från november 2025 inför vi fastighetsnära insamling av förpackningar.

Mat- och restavfall kommer tillsammans med pappers-, plast- och metallförpackningar, glas och tidningar från och med november 2025 att samlas in direkt vid tomtgränsen hos alla som bor i Borgholms kommun. Kommunfullmäktige har nu godkänt det nya insamlingssystemet med flerfackskärl och i samband med övergången tar vi över avfallsinsamlingen och tillhörande kundservice i egen regi.

Varför görs förändringarna?

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamling i Sverige. Det innebär bland annat att det är kommunerna som tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen och att förpackningar senast 2027 ska hämtas direkt från hushållens fastigheter och inte från återvinningsstationer. Förändringen görs för att möta de EU-krav och högt satta mål för materialåtervinning som finns till år 2030.

I och med det nya insamlingssystemet blir det möjligt för villa- och fritidshusägare i Borgholms kommun att, med hjälp av sopkärl med flera fack, sortera sitt avfall och sina förpackningar direkt vid bostaden. Det kommer alltså att bli enklare att sortera och återvinna när vi inte längre måste åka till en återvinningsstation, vilket är en vinst för både de boende och för miljön.

Hur kommer det att fungera?

Det nya insamlingssystemet kommer att införas hos alla villa- och fritidshushåll i Borgholms kommun och innebär att kunderna kommer att kunna sortera upp till åtta olika avfall bostadsnära.

Det kommer att bli tre kärl per fastighet, två kärl med två fack och ett kärl med fyra fack. Det blir utsortering av rest- och matavfall, pappers-, plast- och metallförpackningar, färgat- och ofärgat glas och tidningar. Det kommer också att finnas plats för mindre behållare för småbatterier, smått elavfall och ljuskällor.

Detta är vad vi ser behov av just nu, men systemet är flexibelt och ger oss möjlighet att justera avfallsslagen om behovet förändras i framtiden. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att lämna skrymmande förpackningar på någon av kommunens återvinningsstationer, även om antalet återvinningsstationer kan komma att minska framöver. Vi kommer också att erbjuda lösningar där grannar kan gå samman för att dela på kärl.

Alla sopkärl kommer att behöva bytas ut och stället ersättas med flerfackskärl. Den gröna påsen kommer att ersättas med papperspåse för matavfallet och vi kommer dessutom att lämna förslag om att göra om dagens vikttaxa till en volymbaserad taxa.

Regeringens målsättning är att införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar ska vara kostnadsfritt för hushållen. Sveriges kommuner kommer få en ersättning från tillverkarna av förpackningarna för den fastighetsnära insamlingen. Kostnaden för det nya insamlingssystemet för mat- och restavfallet ser i dagsläget ut att bli motsvarande som idag för den genomsnittliga villaägaren, men följer kostnadsutvecklingen som sker i samhället.

Vi på Borgholm Energi arbetar med att hitta effektiva och rationella system för att kostnaden för hushållen inte ska bli högre på grund av att ett nytt insamlingssystem införs

Vi fortsätter framåt i egen regi

I samband med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling löper avtalet ut med den nuvarande entreprenören för avfallsinsamlingen. I stället för att göra en ny upphandling har vi valt att själva ta över insamlingen med tillhörande kundservice för att driva vidare i egen regi. Drift i egen regi kommer att kombineras med mindre entreprenaduppdrag för specialtjänster och de extra tillkommande volymer som uppstår sommartid.

Det ger oss möjlighet att påverka tjänsterna utifrån olika förändringar som uppstår efter till exempel lagkrav och förändrade kundbehov. Det innebär också en förenkling för dig som kund då det blir en väg in för alla bolagets tjänster, vilka beräknas utföras till motsvarande kostnad som du betalar idag.

Det är ett historiskt beslut och vi ser flera fördelar med avfallsinsamlingen i egen regi. I kommuner där den här typen av insamlingssystem har införts ser man både högre kundnöjdhet och högre grad av utsortering. Förutom fördelarna för kunden med en kontaktväg in blir vi tillsammans med ett nytt insamlingssystem mer flexibla och rustade att möta de förändringar och utmaningar som finns i avfallsbranschen.

Vi vill vara med och påverka och driva utvecklingen framåt – för ett mer hållbart Öland!

Vanliga frågor och svar

  • Regeringens målsättning är att införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar ska vara kostnadsfritt för hushållen. Sveriges kommuner kommer få en ersättning från tillverkarna av förpackningarna för den fastighetsnära insamlingen hos hushållen.

    Kostnaden för det nya insamlingssystemet för mat- och restavfallet ser i dagsläget ut att bli motsvarande som idag för den genomsnittliga villaägaren, men följer kostnadsutvecklingen som sker i samhället.

    Vi på Borgholm Energi arbetar med att hitta effektiva och rationella system för att kostnaden för hushållen inte ska bli högre på grund av att ett nytt insamlingssystem införs.

  • I och med införandet av ett nytt insamlingssystem så behöver avfallstaxan göras om. Vi på Borgholm Energi kommer att lämna förslag om att göra om dagens vikttaxa till en volymbaserad taxa.

  • Den gröna påsen kommer att ersättas med papperspåse för matavfallet.

Öppna menyn