Inför slamtömning

Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till kommunen. Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall och tömning och hantering av avfallet utförs av Borgholm Energi eller den entreprenör som fått uppdraget – i vårt fall PreZero.

Att tänka på inför din slamtömning – här är en checklista

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon.
  • Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker – fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Området mellan slambilen och brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av exempelvis staket eller planteringar.
  • Avstånd mellan uppställningsplatsen för slambilen och brunnen bör inte vara längre än 10 meter. Extra avgift tas ut där avståndet överskrider 20 meter.
  • Skotta och sanda vintertid vid behov. Det är chauffören som avgör om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt – markera gärna med något så att det blir extra synligt för chauffören.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att flytta (maxvikt 25 kg).
  • Ska brunnslocket förseglas med buntband efter utförd tömning behöver du se till att det finns tillgängligt vid tömningstillfället.
  • Slamanläggningar som ligger utanför fastighetsgränsen ska markeras med en skylt som talar om vilken fastighet brunnen tillhör.

Farbar väg – varför är det så viktigt?

Det finns beslutade riktlinjer för farbar väg som har tagits fram i samarbete mellan kommunens miljö- och byggnadsnämnd och Borgholm Energi och som ska användas som stöd och ett komplement till avfallsföreskrifterna. Transportvägarnas utformning påverkar chaufförernas arbetsmiljö men också säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.

Kom ihåg! Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte och det är väghållaren som är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Exempel på väghållare är Trafikverket, kommunen, vägförening eller enskild fastighetsägare.

Kriterier för en farbar väg

Det finns bestämmelser och kriterier som måste uppfyllas för att en väg ska klassas som farbar, såsom:

• Vägen ska året runt ha fri sikt och hållas fri från hinder.

• Det ska finnas genomfart eller vändmöjligheter så att tunga hämtningsfordon inte behöver backa. Backning får inte förekomma annat än i samband med vändning.

• Underlaget ska vara hårdgjort, till exempel av asfalt eller hårt packat grus.

För en fullständig beskrivning – läs dokumentet Riktlinjer för farbar väg för Borgholms kommun som du hittar bland dokumenten här på sidan.

Öppna menyn