Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Allmänt inför egna markarbeten

Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. När du ska utföra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till olika typer av infrastruktur såsom elnät, fjärrvärme eller det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Genom att skapa ett ärende hos Ledningskollen när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. De kommunala ledningsnätet för VA finns inte i ledningskollen. Kontakta istället Borgholm Energis kundservice för mer information.

Ansvar

Om våra kablar, ledningar eller anläggningar skadas vid grävarbetet är det den som utför grävarbetet som är skyldig att ersätta Borgholm Energi med de kostnader som uppstår i samband med reparation. Om en kabel eller ledning blir skadad måste det anmälas till oss omgående.

Förklaring till förbindelsekarta

När du använt tjänsten Ledningskollen får du en karta i PDF-format. Kartan är en ledningsanvisning. Vill du får hjälp med en ledningsutsättning där vi fysiskt markerar var ledningen går tar du ny kontakt med Ledningskollen.

När du fått ett kartbild från oss på Borgholm Energi över ledningsdragningen för VA visar kartan förbindelsepunkten för VA, det vill säga gränsen mellan de allmänna ledningar som Borgholm Energi ansvarar för och fastighetens egna servisledningar.

Så här tolkar du färgerna på kartan:

Röd heldragen linje = spillvattenledning (avlopp)
Blå streckad linje = vattenledning
Grön streck-punktad linje = dagvattenledning

Inne på fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att veta var ledningarna finns. Borgholm Energis ansvar slutar i normala fall vid tomtgräns. Tänk även på att det kan finnas privata ledningar inom området, som alltså inte omfattas av Ledningskollen eller syns på förbindelsekartan.

I många områden är våra ledningarna inlagda i kartan med ett så kallat osäkert läge. Då är det extra viktigt att ta kontakt med Borgholm Energi och be om ledningsutsättning.

Avstånd till ledningar

Borgholm Energi har ett ledningsområde motsvarande mellan 3-12 meter på var sida om en VA-ledning. Inom det området bör grävning eller borrning inte ske. Du bör heller inte placera kablar eller byggnader inom området.

Ledningsområdet blir större om fler ledningar finns i anslutning till varandra:

1 ledning = 3 meter
2 ledningar = 6 meter
3 ledningar = 12 meter
Huvudledning = 5 meter

Avstånd till VA-anordning

Borgholm Energis ledningar ligger normalt på 1,5-2 meters djup, men i marknivå finns brunnar, ventiler och andra anordningar. Vid grävning eller borrning i närhet av sådana VA-anordning är minsta avstånd 2 meter.

Vid grävning eller borrning i närheten av Borgholm Energis ledningar, ta kontakt med oss innan arbetet påbörjas. Om en ledning eller VA-anordning grävs av eller skadas blir du ersättningsskyldig för allt arbete som krävs för att åtgärda skadan.

Inför byte av egna VA-ledningar

  • Inför byte av egen vattenledning ska alltid servisventilen till fastigheten kontrolleras. Kontrollen görs av Borgholm Energis personal. Kontakta oss minst en vecka innan planerad jobbstart så besöker vi dig och kontrollerar din ventil.
  • Vid byte av egen avloppsledning bör du även passa på att byta vattenledning, särskilt om ledningarna ligger i närheten av varandra och troligen är lika gamla.
  • Vid byte av egen avloppsledning bör du också tänka på att återfylla material noggrant runt den befintliga spolbrunnen. Dagens små brunnar har annars lätt att böja sig och därmed få en försämrad funktion eller bli helt förstörd.
  • Vid omgrävning av egna VA-ledningar där ledningarna alltså helt eller delvis flyttas bör du tänka på att dokumentera ledningarna nya lägen. Ledningarna inom fastigheten är privata och finns inte dokumenterade hos oss. Dokumentation är alltid bra att ha vid exempelvis framtida försäljning eller renovering.

Tak-, mark- och dräneringsvatten

Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det kommunala spillvattensystemet. Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt. I ledningar kopplade till det kommunala dagvattennätet eller genom system där vattnet leds till gräsytor, diken och dammar med växter som renar dagvattnet. Läs mer om hur du leder bort fastighetens dagvatten här.

Öppna menyn