Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Allmänt inför egna markarbeten

Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till olika typer av infrastruktur såsom elnät, fjärrvärme eller det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär.

Ansvar

Om våra kablar, ledningar eller anläggningar skadas vid grävarbetet är det den som utför grävarbetet som är skyldig att ersätta Borgholm Energi med de kostnader som uppstår i samband med reparation. Om en kabel eller ledning blir skadad måste det anmälas till oss omgående.

Förklaring till förbindelsekarta

När du använt tjänsten Ledningskollen får du en karta i PDF-format. Kartan är en ledningsanvisning. Vill du får hjälp med en ledningsutsättning där vi fysiskt markerar var ledningen går tar du förnyad kontakt med Ledningskollen.

Kartan visar förbindelsepunkten, det vill säga gränsen mellan de allmänna ledningar som Borgholm Energi ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Så här tolkar du färgerna på kartan:

Röd heldragen linje = spillvattenledning (avlopp)
Blå streckad linje = vattenledning
Grön streck-punktad linje = dagvattenledning

Inom fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att veta var ledningarna finns. Borgholm Energis ansvar slutar i normala fall vid tomtgräns.Tänk även på att det kan finnas privata ledningar inom området, som alltså inte omfattas av Ledningskollen eller syns på förbindelsekartan.

I många områden är våra ledningarna inlagda i kartan med ett så kallat osäkert läge. Då är det extra viktigt att ta kontakt med Borgholm Energi och be om ledningsutsättning.

Avstånd till ledningar

Borgholm Energi har ett ledningsområde motsvarande mellan 3-12 meter på var sida om en va-ledning. Inom det området bör grävning/borrning inte ske. Man bör heller inte placera kablar eller byggnader inom området.

Ledningsområdet blir större om fler ledningar finns i anslutning till varandra:

1 ledning = 3 meter
2 ledningar = 6 meter
3 ledningar = 12 meter
Huvudledning = 5 meter

Avstånd till va-anordning

Borgholm Energis ledningar ligger normalt på 1,5-2 meters djup, men i marknivå finns brunnar, ventiler och andra anordningar. Vid grävning/borrning i närhet av sådana va-anordning är minsta avstånd 2 meter.

Vid grävning/borrning i närheten av Borgholm Energis ledningar, ta kontakt med oss innan arbetet påbörjas. Om en ledning eller va-anordning grävs av eller skadas blir du ersättningsskyldig för allt arbete som krävs för att åtgärda skadan.

Inför byte av egna va-ledningar

  • Inför byte av egen vattenledning ska alltid servisventilen till fastigheten kontrolleras. Kontrollen görs av Borgholm Energis personal. Kontakta oss minst en vecka innan planerad jobbstart så besöker vi dig och kontrollerar din ventil.
  • Vid byte av egen avloppsledning bör du även passa på att byta vattenledning, särskilt om ledningarna ligger i närheten av varandra och troligen är lika gamla.
  • Vid byte av egen avloppsledning bör du också tänka på att återfylla material noggrant runt den befintliga spolbrunnen. Dagens små brunnar har annars lätt att böja sig och därmed få en försämrad funktion eller bli helt förstörd.
  • Vid omgrävning av egna va-ledningar där ledningarna alltså helt eller delvis flyttas bör du tänka på att dokumentera ledningarna nya lägen. Ledningarna inom fastigheten är privata och finns inte dokumenterade hos oss. Dokumentation är alltid bra att ha vid exempelvis framtida försäljning eller renovering.

Tak-, mark- och dräneringsvatten

Tak-, mark- och dräneringsvatten får inte kopplas in på den allmänna spillvattenledningen. I samtliga fall rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Det innebär att dagvattnet hanteras på den egna tomten istället för att ledas ned i allmän avloppsledning och vidare till avloppsreningsverk. Problem med detta kan annars vara att systemet behöver “bräddas” vid stora vattenflöden, det vill säga att spillvatten förs orenat direkt ut till vattendragen för att undvika översvämningar.
Läs mer om dränering här.

Öppna menyn