Inför dränering

Vad är dränering?

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset som vattenflöden i marken. Vatten som kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö. Som fuktskydd har dräneringen däremot mindre betydelse. Det är skillnad mellan fukt och vatten. Fukt kan inte ledas bort. Har man problem med fukt och mögel inomhus, måste man därför förvissa sig om att problemen verkligen beror på en dålig dränering innan man fattar beslut om ett omfattande och dyrbart arbete som det innebär att dränera om huset. En ny dränering kanske inte alls förbättrar situationen inomhus.

Att tänka på inför dränering

  • Om dräneringen är dålig börjar sannolikt också fastighetens vatten- och avloppsledningar att ha några år på nacken. Ta därför tillfälle att se över dessa när du ändå gräver på din tomt.
  • Då är det också läge att kontakta oss på Borgholm Energi. I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras vill vi involveras så att vi samtidigt kan installera en ny servisventil och i vissa fall även iordningställa spolbrunn i anslutning till avloppsledningen. En servisventil är ventilen mellan huvudledningen och ledningen på på din fastighet. Både ventil och spolbrunn är Borgholm Energis egendom som placeras vid tomtgräns.

Dagvatten

Om du ska dränera om eller lägga om ledningar på din fastighet är det lämpligt att se över om och hur dränering, takavrinning och eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Om det är verksamhetsområde för dagvatten ska dagvattnet kopplas till det kommunala ledningsnätet. Det är inte tillåtet att släppa ut dagvatten i det kommunala avloppsledningsnätet.

Dränera med pump

Borgholm Energi rekommenderar att alltid använda pump för dränerings- och spygattvatten från källarhus till dagvattenledningen, även om dräneringen kan anslutas med självfall till dagvattensystemet. Vid ett skyfall med stora mängder nederbörd kan ledningarna fyllas upp med dagvatten som inte hinner rinna undan. I det läget fylls även fastighetens dräneringssystem.

Det är vanligt att dräneringsvatten leds tillsammans med regn- och smältvatten. Om husets dräneringsledningar är kopplade direkt till den kommunala dagvattenledningen i gatan så kan denna nederbörd påverka husets dräneringslösning negativt och ge oönskade effekter på huset och framförallt källaren och grunden.

Vid omläggning av dränering till ett hus med källare bör därför en pump installeras som lyfter dräneringsvattnet till marknivå för att förhindra översvämning. Därifrån kan vattnet rinna med självfall via en dagvattenbrunn eller till det lokala omhändertagandet inne på fastigheten, exempelvis i en stenkista.

Ytterligare en skyddsåtgärd mot översvämning är att installera en backventil efter pumpen.

Frågor

För frågor angående vatten- och avloppsledningar i samband med dränering, kontakta vår kundservice.

 

Öppna menyn