Inför dränering

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset från vattenflöden i marken. Vatten som kommer underifrån, som grundvatten, och vatten som kommer ovanifrån, som regn och snö, behöver ledas bort från huset.

Om du ska dränera om din fastighet eller lägga om ledningar i din tomtmark rekommenderar vi att du samtidigt ser över hur dräneringen, avrinningen från tak samt eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det kommunala spillvattensystemet eller avleda dagvattnet till grannfastighet eller till gatan. Kraftiga regn kan orsaka att vatten dämmer upp i fastighetens dräneringssystem om din dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen i gatan. Risken för detta både ökar och påskyndas om dina stuprör dessutom är kopplade till dräneringsledningen.

Är du inte ansluten till det kommunala dagvattennätet är det bra att se över att dag- och dräneringsvattnet tas omhand lokalt på fastigheten på ett effektivt sätt.

Tänk på att dräneringen har mindre betydelse som fuktskydd. Det är skillnad mellan fukt och vatten och fukt kan inte ledas bort. Har du problem med fukt och mögel inomhus behöver du därför förvissa dig om att problemen verkligen beror på en dålig dränering så att du inte utför ett omfattande arbete utan verkan på situationen inomhus.

Att tänka på inför dränering

  • Om dräneringen är dålig börjar sannolikt också fastighetens vatten- och avloppsledningar bli gamla. Ta därför tillfället i akt för att se över dessa när du ändå gräver på din tomt.
  • Det är då det är läge att kontakta oss på Borgholm Energi. I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras på fastigheten vill vi involveras så att vi samtidigt kan installera en ny servisventil och i vissa fall även iordningställa spolbrunn i anslutning till avloppsledningen. En servisventil är ventilen mellan huvudledningen och ledningen på på din fastighet. Både ventil och spolbrunn ägs av Borgholm Energis placeras vid tomtgräns.

Dränera med pump

Borgholm Energi rekommenderar att alltid använda pump för dränerings- och spygattvatten från källarhus till dagvattenledningen, även om dräneringen kan anslutas med självfall till dagvattensystemet. Vid ett skyfall med stora mängder nederbörd kan ledningarna fyllas upp med dagvatten som inte hinner rinna undan. I det läget fylls även fastighetens dräneringssystem.

Det är vanligt att dräneringsvatten leds tillsammans med regn- och smältvatten. Om husets dräneringsledningar är kopplade direkt till den kommunala dagvattenledningen i gatan så kan denna nederbörd påverka husets dräneringslösning negativt och ge oönskade effekter på huset och framförallt källaren och grunden.

Vid omläggning av dränering till ett hus med källare bör därför en pump installeras som lyfter dräneringsvattnet till marknivå för att förhindra översvämning. Därifrån kan vattnet rinna med självfall via en dagvattenbrunn eller till det lokala omhändertagandet inne på fastigheten, exempelvis i en stenkista.

Ytterligare en skyddsåtgärd mot översvämning är att installera en backventil efter pumpen.

Frågor

Har du frågor angående vatten- och avloppsledningar i samband med dränering är du välkommen att kontakta vår kundservice.

 

Öppna menyn