Vad händer sen?

Med hjälp av kamerateknik sorteras sedan de gröna påsarna ut. Matavfallet mals ner och blir till biogas som bland annat driver bussar och till biogödsel som används inom lantbruk.

  1. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, knyter ihop påsen med en dubbelknut och slänger påsen i ditt vanliga sopkärl.
  2. Sopbilen kommer och tömmer sopkärlet enligt fastställd körtur.
  3. Soporna transporteras till en optisk sorteringsanläggning där påsarna sorteras med hjälp av kamerateknik, mat- och restavfall var för sig.
  4. Efter att matavfallet förbehandlats och malts ner till ett substrat, även kallat slurry, skickas det till en biogasanläggning. Här rötas det och blir till biogas.
  5. Biogasen används som fordonsbränsle till både bussar och personbilar. Biogödsel, som är en restprodukt från tillverkningen av biogas, ersätter konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket.

Öppna menyn