Anslutning till VA-nätet

För att ansluta sin fastighet till de kommunala allmänna vattentjänsterna ska en skriftlig eller digital ansökan göras. Processen ser lite annorlunda ut beroende på om din fastighet tillhör ett så kallat verksamhetsområde (VO) eller inte.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt bestämt område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket Vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Ansökan om kommunala VA-tjänster kan antingen göras digitalt via formuläret nedan eller via blankett som beställs hos vår kundservice.

Öppna menyn