Avloppsrening

Avloppsvatten från hushåll och industrier som är anslutna till kommunalt avlopp transporteras via en eller flera pumpstationer till en av våra avloppsreningsverk. Totalt renas 1 100 000 m3 avloppsvatten varje år. Vattnet renas i tre steg, mekaniskt, biologiskt och kemiskt, innan det renade avloppsvattnet släpps ut i Kalmarsund eller Östersjön.

Mekanisk rening, där plockas sådant bort som inte får spolas ner i toaletten och som inte går att rena t.ex. tamponger, tops och våtservetter.

Biologisk rening, här finns bakterier som tar hand om näringsämnen. Dessa bakterier vill ha syre för att överleva så den biologiska delen består av luftning samt sedimentering. I sedimenteringen separeras slammet från vattnet. Vattnet går vidare till kemisk rening och slammet recirkuleras så att bakterierna som finns i slammet kan ta hand om de nya inkommande näringsämnena. När det är för mycket slam i verket plockas en del ut som centrifugeras och blir som jord. Detta används till anläggningsjord eller täckning av deponier.

Kemisk rening, för att få bort fosforn så tillsätts järnklorid som flockningsmedel och sedan sedimenterar vi slammet och ytvattnet går ut i Kalmarsund.

Öppna menyn