Din vattenmätare

Alla som är folkbokförda i Borgholms kommun och anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Mätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder och mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen.

Det är Borgholm Energi som äger vattenmätaren och vi måste kunna byta ut mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Därför är det viktigt att vattenmätaren är rätt placerad i ditt hus.

Vattenmätaren ska sitta på en plats där den inte utsätts för yttre påverkan. Det viktigaste när det gäller placering är att den sitter på en frostfri plats. Om mätaren placeras så att den skadas, t.ex. fryser sönder, får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare som tillhandahålls av Borgholm Energi AB.

Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren för att vi lätt ska kunna komma åt mätaren för avläsning, byte eller service. Det ska även finnas fungerande avstängningsventiler både före och efter vattenmätaren. Tänk på att golvet som finns vid mätplatsen bör tåla spill från vatten och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Vattenmätaren får bara placeras i en mätarbrunn om brunnen är godkänd av huvudman.

I dokumentet Råd och anvisningar finns mer information om en godkänd placering av din vattenmätare.

Öppna menyn