Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Ölands goda dricksvatten

Att vrida på kranen och fylla glaset med rent och gott vatten ses kanske som en självklarhet, men det ligger en hel del arbete bakom.

Borgholm Energi levererar ett livsmedelsgodkänt dricksvatten i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter vilket innebär att du kan lita på vårt kranvatten. Vi säkerställer kvalitén med genomtänkta arbetsrutiner, olika kontroller samt provtagningar flera gånger i månaden.

På Öland kommer det kommunala dricksvattnet från vattentäkter och sjöar, men även från havet – det kommer alltså från den öländska naturen. Vi använder det, renar det och lämnar sedan tillbaka det. Vi har tillgång till dricksvatten dygnet runt, direkt från kranen och det är gott, friskt, lokalproducerat och kostar bara några öre per liter.

Våra vattentäkter

I Borgholms kommun finns ett antal grundvattentäkter där vatten som finns under markytan, så kallat råvatten, samlas in. Med utgångspunkt från råvattnets kvalitet renas och behandlas vattnet i våra vattenverk för att klara de krav som livsmedelsverket ställer på godkänt dricksvatten.

För att kunna säkerställa tillgången på dricksvatten året runt i Borgholms kommun behöver några av våra grundvattentäkter fyllas på genom infiltration av ytvatten. Ytvatten är vatten som finns naturligt på jordens yta i form av exempelvis kanaler, åar, sjöar och våtmarker. Genom att ytvatten långsamt filtreras genom marklagren i våra grundvattentäkter träffar det till slut grundvattennivån och blir en del av grundvattnet.

Under delar av vinterhalvåret genomförs infiltration av ytvatten vilket kan göra att det sker en höjning av grundvattennivån i närliggande område. Vid kraftig nederbörd och snösmältning, tillsammans med infiltrationen, hinner marken inte alltid att ta upp allt vatten. Vid de tillfällena kan marken runt infiltrationen bli blöt en period tills vattnet hunnit filtrera ner i marken.

Aktuellt i våra vattentäkter

Det såg positivt ut för våra vattentäkter och dess vattennivåer inför sommarsäsongen. Nederbörden som kom under hösten och vintern gav täkterna chans att återhämta sig och de hade goda förutsättningar inför 2023.

Under juni hade våra vattentäkter en förväntad minskning, eller avsänkning, av vattennivåerna. I och med nederbörden som kom och de lägre temperaturerna i slutet av juni och början av juli kunde vi även se minskade vattenuttag vilket gav fortsatt goda förutsättningar inför resten av sommaren. Det visade sig bli ett mindre vattenuttag i juli 2023 jämfört med juli 2022, vilket kan antas hänga samman med det lågtryck som kom tillsammans med regn. Nivåerna i våra täkter har fortsatt minska enligt förväntad prognos och låg på en normal, eller något över normal nivå för augusti.

I slutet av september lider växtsäsongen mot sitt slut och inte sällan har vi de lägsta flödena och nivåerna under året i södra Sverige, men det är också nu det normalt vänder. Den 1 oktober firar därför SMHI hydrologiskt nyår. Det innebär att från och med nu så börjar regn åter igen att sippra ner i marken och fyller på grundvattenmagasinen som minskat under sommaren.

Nederbörden för vintern 2023-2024 har varit bra och ytvatten börjar fyllas på i marker samt de vattendrag som vi använder för att pumpa ytvatten från tillbaka till vår vattentäkter. Grundvattennivån har som förväntat, med den nederbörd som varit, stigit till nivåer som ligger över medel i våra vattentäkter.

Det är liknande för våra vattentäkter här i Borgholms kommun, de har kommit till sina vändpunkter och med en förväntad nederbörd kommer de att få påfyllning igen fram till nästa sommar.

Ett omfattande provtagningsprogram

Vi använder ett ackrediterade laboratorium som analyserar vattenprover och varje år tar Borgholm Energi cirka 260 schemalagda vattenprover i hela produktionskedjan från vattenkälla till kund för att säkerställa kvaliteten. Prover tas på:

– Råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken
– Vatten från de olika reningsstegen i vattenverket
– Utgående dricksvatten
– Kranvatten hos konsumenten

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Totalt analyseras ett par hundra olika ämnen och ett antal mikrobiologiska analyser genomförs. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och föreskrifterna ställer höga krav på bland annat hur dricksvattnet ska beredas och kvalitetssäkras.

Ny lagstiftning som berör dricksvatten

1 januari 2023 infördes ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet där livsmedelsverket inför nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen i dricksvatten. Det sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra och det sänks från 90 nanogram per liter (ng/l) till 4 ng/l.

Även om den nya lagstiftningen träder i kraft 2023 finns ett tidsfönster fram till 1 januari 2026 innan de nya gränsvärdena börjar gälla.

I och med den nya lagstiftningen har vi valt att agera omgående och har redan utökat provtagningsprotokollet. Vi vill helt enkelt ha god framförhållning tills det att de nya reglerna ska tillämpas.

Provsvaren enligt det nya protokollet visar godkända värden på dricksvattnet vid samtliga Borgholm Energis vattenverk.

Öppna menyn