VA förnyelse

Borgholm Energi arbetar kontinuerligt för att byta ut och förnya VA-ledningarna i Borgholms Kommun. Det finns en plan för hur ledningar byts ut där de äldsta och sämsta ledningarna prioriteras, men arbetet samordnas även ofta med andra projekt. Det är mer kostnadseffektivt samt minskar störningarna.

Äldre ledningar byts ut för att säkerställa hög dricksvattenkvalitet samt för att förebygga vattenläckor. Spill- och dagvattenledningar byts ut för att förebygga att ledningar inte går sönder och att avloppsvatten läcker ut.

Inför ett arbete med VA-förnyelse behöver vattnet ibland stängas av. Efter en avstängning kan det förekomma missfärgat vatten. Det är inte farligt och åtgärdas genom att spola kallvatten i kranarna hemma.

Inför ett förnyelsearbete skickas skriftlig information till berörda fastighetsägare.

Öppna menyn