VA utbyggnad

Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av fullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

Utbyggnad av det kommunala VA-nätet sker kontinuerligt och följer kommunens översiktsplan för vatten och avlopp. Behov, miljö- och hälsoskydd spelar stor roll i bedömningen om var det kommunala nätet ska byggas ut.

Öppna menyn