Utbyggnad av avlopp i Djupvik-Lofta-Grönvik

Djupvik-Lofta området är tätt bebyggt med fritidshus som har enskilda avlopp. Av miljöskäl behöver fastigheterna anslutas till kommunalt avlopp. Det handlar om drygt 500 fastigheter. Arbetet har pågått i etapper sedan 2010.

2021-02-16 Asfaltering planerad till våren 2021.

2021-01-22 Vi har nu avslutat grävarbetena och asfaltering och mindre åtgärder återstår.

2020-11-20 Vecka 48 så kommer vi att påbörja omkopplingar på vattenledningsnätet. Det kan medföra att det blir luft och missfärgat vatten i ledningsnätet. Dessa är helt ofarliga. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-05-20 – Vecka 20-21 så påverkas följande vägar av grävarbeten- Smedstigen, Ingastigen och Petter Ols Gata väster om Smedstigen. Det kan vara svårt att komma fram till din fastighet. Följ anvisade vägar och respektera avstängningar.

Kartutskrift

2020-04-17 – Utbyggnad av det nya ledningsnätet pågår.

2020-01-08 – Nu har vi upphandlat en entreprenör, det är NCC Sverige AB som ska utföra arbetet åt Borgholm Energi AB. Arbetet påbörjas under vecka 5.

2019-09-27 – Ledningsrätten har vunnit laga kraft. Projekteringen fortsätter.

2018-11-30 – Det kommer att hållas sammanträde och syn i Mål F1595-18 LR Djupvik, på plats med Mark – och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt 18-12-04

2018-05-21 – Ledningsrätten är överklagad, tyvärr kan inte projektet startas förrän vi har ledningsrätten klar.

2018-01-15 – Vi har haft sammanträde med Lantmäteriet om ledningsrätt för den fortsatta utbyggnaden av VA i Djupvik, Grönvik och Emmetorp. Borgholm Energi har för avsikt att fortsätta med denna del under 2018. Entreprenad start beror på ledningsrätt, tillstånd från olika myndigheter och eventuell upphandling av entreprenaden.

2016-12-09 – Alla vägar är nu farbara. Vi fortsätter med mindre återställning och efterarbete fram till årsskiftet.

2016-12-06 – Denna veckan kommer Loftagatan vara avstängd bitvis på grund av besiktning och omkopplingar. Alternativ väg blir Helgevägen och vi kommer att skylta hur ni tar er fram i området.

2016-12-01 – Borgholm Energi AB har haft för avsikt att fortsätta utbyggnaden av VA i Djupvik, Grönvik och Emmetorp med start i januari 2017, men detta projekt (etapp 4) har efter investeringsbudget beslut blivit skjutet till nästa års budgetplanering.

Borgholm Energi AB har med den rådande vattensituationen haft ett stort antal utmaningar i att säkra dricksvattenförsörjningen för våra kunder. Bland annat bygger vi ett nytt vattenverk med tillhörande ledningsnät, dessa stora investeringar gör att det inte finns finansiellt utrymme för att genomföra utbyggnaden i etapp 4 under 2017.

Borgholm Energis styrelsen fortsätter att arbeta med lösningar för att kunna finansiera våra stora utbyggnadsprojekt.

Öppna menyn