Vattensituation Byxelkrok

Under sommaren var situationen för vattenförsörjningen i Byxelkrok ansträngd och åtgärder vidtogs för att säkerställa vattenleveransen. Den onormalt höga vattenförbrukningen gjorde att ett läcksökningsarbete inleddes och försörjningen fick också stöttas med vattentransporter. Som ytterligare åtgärd sänktes vattentrycket nattetid för att underlätta situationen.

Uttagen i Byxelkrok började öka i slutet av mars och hade sin topp under juli. Flöden visade även på ökad förbrukning nattetid vilket delvis var anledning till att en eller flera vattenläckor misstänkes. Bolaget sökte vattenläckor på ledningsnätet och även fastighetsägare uppmanades att kontrollera sina fastigheter.

Efter septembers slut har förbrukningen dock minskat tillbaka till normala nivåer igen, trots att inga läckor konstaterats. Nu har Borgholm Energi tittat tillbaka på säsongen och utvärderat resultaten.

Inga vattenläckor

Inga större vattenläckor kunde hittas och när vattenförbrukningen efter september återgick till det normala kan Borgholm Energi nu konstatera att det handlade om ökad användning av vatten och ingen vattenläcka. De ökade vattenuttagen kan med största sannolikhet kopplas till Covid -19 då det ser ut som att många fritidshusägare och besökare valt att spendera sin tid på Öland genom att komma tidigare och stanna längre på säsongen.

Kom ihåg bevattningsförbudet

Vi påminner om att det mellan 1 maj – 30 augusti årligen råder bevattningsförbud i Borgholms kommun. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda det kommunala dricksvattnet för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang. Det är heller inte tillåtet att fylla eller byta ut vatten i pooler större än tre kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!