Avslutad

Publicerad: 5 maj, 2022 | Uppdaterad: 13 september, 2023

Förnyelse Kungsgatan

Borgholm Energi förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Kungsgatan. Arbetet påbörjades i oktober och beräknas vara slutfört i mitten av juni 2022.

Område som berörs

Projektets planering:

Hantverkaregatan från Badhusgatan till Kungsgatan
Kungsgatan från Villagatan till Slottsgatan
Slottsgatan från Kungsgatan till Södra Esplanaden
Linnégatan från Badhusgatan till Kungsgatan

Vad gör vi?

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnät. Ledningarna kommer att förnyas fram till fastighetens förbindelsepunkt som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Även ledningar för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvatten, kommer att byggas ut i samband med detta arbete.

När arbetet är färdigt och från det att förbindelsepunkten förmedlats uppstår enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster avgiftsskyldighet och en årlig avgift tillkommer. För närvarande är brukningsavgiften för kommunalt dagvatten enligt beslutad VA-taxa för år 2020 635,50 kronor för en fastighet med en tillhörande bostadsenhet. För det aktuella projektet tillkommer ingen ny anläggningsavgift för dagvatten.

  • Borgholm Energi arbetar kontinuerligt för att byta ut och förnya VA-ledningarna i Borgholms Kommun. Det finns en plan för hur ledningar byts ut där de äldsta och sämsta ledningarna prioriteras, men arbetet samordnas även ofta med andra projekt. Det är mer kostnadseffektivt samt minskar störningarna.

    Äldre ledningar byts ut för att säkerställa hög dricksvattenkvalitet samt för att förebygga vattenläckor. Spill- och dagvattenledningar byts ut för att förebygga att ledningar inte går sönder och att avloppsvatten läcker ut.

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du här.

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, projektledare

Öppna menyn