Dimensionering och utformning

Här samlar vi information som kan vara till hjälp när du ska planera för din fastighetsnära förpackningsinsamling.

Dimensionering av avfallsmängder

Hur stort ett avfallsutrymme behöver vara beror på flera faktorer. Exempelvis antalet och typ av hushåll eller verksamhet, avfallsmängder, insamlingteknik, hämtningsintervall och vilka avfallstyper som ska samlas in.

Då avfallsmängderna kan variera stort mellan olika områden och det kan vara svårt att förutse avfallsmängderna. I ett nytt område är det ofta nödvändigt att dimensionera avfallsutrymmena i överkant då det är svårt att anpassa eller utöka utrymmena i efterhand.

Generella avfallsvolymer för en lägenhet

I tabellen nedan presenteras uppskattade avfallsmängder som uppstår i en lägenhet. Uppgifterna är hämtade från Avfall Sverige. Dessa kan användas som vägledning och hjälp för att kunna uppskatta mängderna som uppstår.

Tänk på! I Sverige är trenden att plast- och pappersförpackningar ökar i volym.

Avfallsslag Liter per vecka för 1 lägenhet
Restavfall 45-55
Matavfall 10
Pappersförpackningar 40-50
Plastförpackningar 20-30
Metallförpackningar 2
Färgade glasförpackningar 2
Ofärgade glasförpackningar 2
Tidningar 5

Utformning av hämtplats och miljöutrymmen

Avfallsutrymmets placering behöver noga övervägas för att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering. Det finns inga krav på att hämtplatsen ska vara inbyggd eller under tak, men den ska finnas lättillgänglig till bostaden. Ju närmare avfallsutrymmet är, desto lättare blir det för de boende att göra rätt.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att krav och riktlinjer uppfylls.

Tänk bland annat på:

  • att hämtning ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt
  • att avfallsutrymmet ska vara lättillgängligt för både boende och chaufförer
  • att dragvägar ska vara jämna, hårdgjorda, halkfria och utan hinder året runt
  • bullernivåer och brandsäkerhet
  • att det eventuellt kan behövas bygglov eller bygganmälan beroende på lösning

I Avfall Sveriges Handbok Avfallsutrymmen 2023 finns detaljerad information om utformning av avfallsutrymmen, dimensionering med mer.

Öppna menyn