Slam

På uppdrag av Borgholms kommun sköter vi insamling och hantering av hushållsavfallet från kommunens medborgare och verksamheter. Vi hämtar även latrin och slam samt tar emot grovavfall och farligt avfall på våra två bemannade återvinningscentraler som finns i Kalleguta och Böda. Det är alltså vi som ansvarar för att tömningar av enskilda avloppsanläggningar utförs i Borgholms kommun.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötsel och underhåll av din avloppsanläggning samt att den är tillgänglig för tömning.

Hur ofta behöver min slamanläggning tömmas?

Tömning av slamavskiljningsanläggningar med ansluten WC görs en gång om året enligt ett fast schema. Tömning av slutna tankar med ansluten WC ska också göras en gång om året, men utförs efter att du som kund har gjort en beställning.

Vi aviserar slamtömningen med ett brev eller sms till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extratömning som utförs inom tre alternativt fem arbetsdagar, enligt gällande taxa.
BDT-brunnar (bad, disk, tvätt) ska tömmas minst vartannat år. Minireningsverk töms enligt tillstånd. Tömning av BDT-brunnar och minireningsverk sker efter beställning.

För dig som har en sluten tank, är det viktigt att se till att anslutningskopplingen för slangen passar entreprenörens tömningsfordon. Om den inte gör det, behövs en adapter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en sådan finns tillgänglig vid tömning.

Har du minireningsverk? Tänk då på att instruktioner för anläggningen måste finnas tillgängliga för chauffören vid tömningstillfället.

Vad får spolas ner i avloppet?

Toaletten och ditt avlopp är till för sådant som passerat kroppen samt toalettpapper. Att spola ner något annat än det kallar vi för att fulspola. Bland de vanligaste sakerna som fulspolas finns bomullstussar, tamponger, våtservetter och tops.

Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

Hur går tömningen till?

Vi använder en tömningsteknik som kallas deltömning för våra slamavskiljare. Deltömning innebär att bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten åt. När allt slam sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrt slam.

Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avsevärt samtidigt som mindre slam behöver hanteras.

Eftersom bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det också att brunnen fungerar som den ska direkt efter tömningen.

Öppna menyn