Slam

Det är vi som ansvarar för att tömningar av enskilda avloppsanläggningar utförs i Borgholms kommun. Slam från enskilda avloppsanläggningar är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken och får endast tas omhand av Borgholm Energi genom vår entreprenör. Som fastighetsägare ansvarar du för skötsel och underhåll av din avloppsanläggning samt att den är tillgänglig för tömning.

Hur ofta behöver min slamanläggning tömmas?

Tömning av slamavskiljningsanläggningar med ansluten WC görs en gång om året enligt ett fast schema. Tömning av slutna tankar med ansluten WC ska också göras en gång om året, men utförs efter att du som kund har gjort en beställning.

Vi aviserar slamtömningen med ett brev eller sms till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extratömning som utförs inom tre alternativt fem arbetsdagar, enligt gällande taxa.
BDT-brunnar (bad, disk, tvätt) ska tömmas minst vartannat år. Minireningsverk töms enligt tillstånd. Tömning av BDT-brunnar och minireningsverk sker efter beställning.

För dig som har en sluten tank, är det viktigt att se till att anslutningskopplingen för slangen passar entreprenörens tömningsfordon. Om den inte gör det, behövs en adapter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en sådan finns tillgänglig vid tömning.

Har du minireningsverk? Tänk då på att instruktioner för anläggningen måste finnas tillgängliga för chauffören vid tömningstillfället.

Vad får spolas ner i avloppet?

Toaletten och ditt avlopp är till för sådant som passerat kroppen samt toalettpapper. Att spola ner något annat än det kallar vi för att fulspola. Bland de vanligaste sakerna som fulspolas finns bomullstussar, tamponger, våtservetter och tops.

Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

Checklista inför tömning

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker – fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Området mellan slambilen och brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av exempelvis staket eller planteringar.
  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 10 meter. Extra avgift tas ut där avståndet överskrider 20 meter.
  • Skotta och sanda vintertid vid behov. Det är chauffören som avgör om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt – markera gärna med något så att det blir extra synligt för chauffören.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 15 kg).
  • Ska brunnslocket förseglas med buntband efter utförd tömning behöver du se till att det finns tillgängligt vid tömningstillfället.
  • Slamanläggningar som ligger utanför fastighetsgränsen ska markeras med en skylt som talar om vilken fastighet brunnen tillhör.

Hur går tömningen till?

Vi använder en tömningsteknik som kallas deltömning för våra slamavskiljare. Deltömning innebär att bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten åt. När allt slam sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrt slam.

Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avsevärt samtidigt som mindre slam behöver hanteras.

Eftersom bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det också att brunnen fungerar som den ska direkt efter tömningen.

Öppna menyn