Lagar, regler och riktlinjer

VA-verksamheten styrs till stor del av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen). Vattentjänstlagen är en så kallad speciallag. Det innebär att när en fråga är reglerad i vattentjänstlagen så gäller dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen. I lagen ges kommunerna möjligheten att upprätta lokala bestämmelser kring användandet av VA-anläggningen. Det görs i de allmänna bestämmelserna (ABVA).

I ABVA om kommunalt vatten och avlopp regleras bland annat:

  • Fastighetsägarens ansvar och Borgholm Energis ansvar
  • Frågor kring förbindelsepunkt och inkoppling
  • Vattenmätare och mätning av vattenförbrukning
  • Vad avloppsvattnet får innehålla

Aktuell ABVA gäller från 1 januari 2012. Som vatten- och avloppskund är du skyldig att hålla dig uppdaterad och följa gällande bestämmelser.

ABVA har delats upp i två delar. Den ena, ABVA, innehåller bestämmelser. Den andra, Råd och anvisningar, innehåller mer detaljerade anvisningar till hur bestämmelserna i ABVA ska tillämpas.

Båda dokumenten kan hämtas och laddas ner som PDF. De finns också som tryckta broschyrer som du kan beställa hos vår kundservice.

Öppna menyn