Sponsring

Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB sponsrar i första hand lokala föreningar och aktiviteter inom Borgholms kommun samt på Öland.  Verksamheten som vi sponsrar ska ha fokus på ungdomsverksamhet, miljö, kultur eller besöksturism.  Samarbetet ska ge möjlighet till träffar, deltagande och aktiviteter i sponsrad verksamhet.

Vi sponsrar inte verksamheter som riskerar att skada miljön samt verksamheter med politiskt eller religiöst budskap. Sponsringen kan inte heller avse någon form av ekonomisk ersättning för ideella arbetsinsatser.

Beslut om sponsring tas gemensamt i ledningsgruppen för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Skrivna sponsringsavtal upprättas alltid. Borgholm Energi förbehåller sig rätten att fritt justera ansökta belopp. Beslut går inte att överklaga.

Sponsring som beviljas av Borgholm Energi kan inte kombineras med sponsring från Borgholms kommun.

Behandling av ansökningar samt beslut om sponsring sker en gång per år i januari månad. Ansökan om sponsring samt verksamhetsbeskrivning ska vara Borgholm Energi tillhanda senast den 31 december året före det år ansökan gäller.

I ansökan ska det tydligt framgå hur pengarna ska användas i verksamheten.

Verksamheter som beviljats sponsring ska redovisa utfallet av de sponsrade aktiviteterna till Borgholm Energi. Senast den 15:e december det år som sponsringen gäller ska redovisningen ha inkommit för att eventuell ansökan för kommande år ska behandlas.

Öppna menyn