Utanför verksamhetsområde

Om du bor utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster så har du ingen rättighet till kommunalt VA, men det kan fortfarande finnas en möjlighet att få ansluta. Vid en anslutning utanför verksamhetsområdet finns dock inte samma rättigheter och skyldigheter som inom verksamhetsområdet. Därför behövs ett avtal, mellan Borgholm Energi och dig som fastighetsägare, som reglerar inkopplingen till allmän VA-anläggning.

När du har ansökt om anslutning görs en utredning av Borgholm Energi för att avgöra om fastigheten kan anslutas eller inte. Faktorer som påverkar möjligheten till anslutning är bland annat närhet till de allmänna ledningar samt ledningsnätets kapacitet.

Vad kostar det?

För avtalskunder står Borgholm Energi för en förbindelsepunkt vid närmaste lämplig punkt på huvudledning. Kunden bekostar, utöver anläggningsavgiften, allt material, eventuell pumpstation, grävning, inmätning, vattenmätarbrunn, markägarkontakter, servitut och tillstånd. Detta regleras genom avtalet.

Gemensam anslutning med grannarna

Anslutningen innebär att du som fastighetsägare kommer att få göra en ledningsdragning till de kommunala huvudledningarna. En vanlig lösning för anslutning utanför verksamhetsområde är att två eller flera grannar går ihop för att dela på kostnaderna. Rekommendationen är då att bilda en gemensamhetsanläggning som reglerar rättigheter och skyldigheter er emellan. Det är ni som fastighetsägare och ansvarar för ledningsdragningen även i framtiden.

Öppna menyn