Så leder du bort dagvatten

Som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på tomten är i bra skick och att regn- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt.

Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt. I ledningar kopplade till det kommunala dagvattennätet eller genom system där vattnet leds till gräsytor, diken och dammar med växter som renar dagvattnet. Vattnet måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen för att det inte ska bli översvämningar.

För att minska dagvattenmängden som vid kraftiga regn kan orsaka översvämning kan man anlägga en fördröjningsanläggning. Detta kan vara ett underjordiskt kassettmagasin, en stenkista, eller varför inte en liten damm på tomten eller ett växtbeklätt tak. Vilken lösning som passar bäst för dig beror helt på vilka förhållanden som råder på just din fastighet.

Planerar du att dränera eller lägga om dina ledningar är det bra om du förbereder med installation av dräneringspump och dagvattenbrunn samt separerade dag- och spillvattenledningar på din egen tomt för påkoppling till dagvattennätet när det byggs ut i området.

Förbjudet att avleda dagvatten till spillvattennätet

Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det kommunala spillvattensystemet eller avleda dagvattnet till grannfastighet eller till gatan.

Dag- och dräneringsvatten är inte förorenat på samma sätt som spillvatten från toalett, kök, tvättstuga och liknande och genom att separera spill- och dagvatten kan man på bästa sätt rena olika typer av vatten.

Spillvattenledningarna är dimensionerade för att enbart ta emot spillvatten och när dagvatten och spillvatten separeras minskar vi mängden spillvatten som leds till, och renas i avloppsreningsverket. Genom denna åtgärd optimeras reningseffekten och energianvändningen och vi kan då spara på vår miljö genom en minskad kemikalie- och energianvändning.

Genom att inte avleda något dagvatten till spillvattennätet skyddar du som fastighetsägare dessutom din fastighet. Risken för källaröversvämning till följd av avloppsvatten som tränger in minskar avsevärt.

Kontrollera hur ditt system är kopplat

 1. Kontrollera hur dina stuprör är kopplade. Går de ner i marken kan de vara kopplade till spillvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista (LOD).
 2. Kontrollera dokumentationen för din fastighet. Finns det stenkista, dränering, spygatter eller annat som förklarar hur dagvattnet är anlagt?
 3. Kontakta en entreprenör, till exempel en mark- eller anläggningsentreprenör, som kan kontrollera ditt system.

Åtgärder vid felkoppling

Om fastigheten är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda detta. Börja med att göra en anmälan till oss på Borgholm Energi. Ta eventuellt hjälp av en entreprenör för att åtgärda felen och återkoppla till oss när omkoppling gjorts. Formuläret hittar du här.

Dagvatten som tas om hand lokalt på fastigheten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att fastighetsägaren tar hand om dagvattnet lokalt på fastigheten.

Olika sätt att ta hand om vattnet lokalt:

  • Infiltration till stenkista.
  • Led ut vattnet genom utkastare och ränndalsplattor på grönytor. Vattnet tas då upp av växter samt bidrar till nybildande av grundvatten. Tänk på att du bör leda vattnet minst 2 meter från husgrunden.
  • Använd regntunna under fastighetens utkastare för att samla upp takvattnet, använd för trädgårdsbevattning.
  • Minimera fastighetens hårdgjorda ytor såsom asfalt och plattsättning, för att möjliggöra infiltration.
  • Förse byggnad med grönt tak (vegetationstäcke).
  • Magasinering i damm.

 

Öppna menyn