Hållbarhetspolicy

Borgholm Energi har hållbarhet i fokus, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt för att uppnå en god livskvalitet för medborgarna i Borgholms kommun. För oss handlar det om våra kunders behov, omsorg om vår miljö, bra arbetsmiljö för våra medarbetare, god samhällsnytta och en sund ekonomi. Vi ser oss som en självklar del i omställningen till det hållbara samhället och vi arbetar aktivt med Sveriges miljömål samt är med och påverkar flera av målen i FN:s Agenda 2030. Vi lever upp till eller överträffar lagar och krav och strävar mot att ständigt förbättra verksamheten.

Miljöansvar

För oss är miljöarbetet det som genomsyrar vår verksamhet och är en naturlig del av vår vardag.
Detta betyder att:

 • Vi följer och deltar i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar.
 • Vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.
 • Vi strävar aktivt för en giftfri miljö.

Socialt ansvar

Vi är en viktig aktör i kommunen och har en roll att verka för ett tryggt och inkluderande samhälle i utveckling. Vi agerar utifrån kommunens kärnvärden med ledorden Välkomnande, Utvecklande och Tillsammans.
Detta betyder att:

 • Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö, där medarbetarna hålls delaktiga.
 • Vi arbetar metodiskt för att effektivisera och förbättra verksamheten.
 • Vi bidrar till utvecklingen på ett lokalt plan genom att sponsra och delta i samarbeten med våra intressenter.
 • Vi arbetar aktivt med riskhantering för att minska risken för oförutsedda händelser.
 • Nolltolerans råder mot mutor, korruption och jäv.

Ekonomiskt ansvar

Vi arbetar för att driva bolaget med god ekonomisk kontroll och ha god likviditet, både på kort och på lång sikt. Vårt uppdrag är att skapa långsiktig lönsamhet och samhällsnytta på affärsmässiga grunder.
Detta betyder att:

 • Vi lever upp till de avkastningskrav vår ägare ställer.
 • Vi ställer tydliga miljö- och kvalitetskrav som värderas inför varje upphandling.
 • Vi har tydlig ekonomisk uppföljning i varje investeringsprojekt.
 • Som kommunalt bolag är öppenhet och transparens en självklarhet för oss.
Öppna menyn