Inför sophämtning

Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till kommunen. Hantering av avfallet utförs av Borgholm Energi eller den entreprenör som fått uppdraget – i vårt fall PreZero.

Att tänka på inför din sophämtning

Ditt sopkärl behöver stå inom 1,5 meter från vägen där sopbilen stannar och vara utställt i god tid innan vi kommer och hämtar. Senast klockan 06.00 behöver det finnas tillgängligt. Se till att det är skottat vintertid och röjt sommartid runtom kärlet och att locket är stängt. Tänk på att det behöver vara minst 60 cm fri yta runt om hela kärlet.

För att underlätta för våra chaufförer behöver ditt sopkärl vara vänt åt rätt håll. Ställ sopkärlet så att locket öppnas ut mot platsen där sopbilen stannar och hjul och handtag är vända mot fastigheten.

Farbar väg – varför är det så viktigt?

Det finns beslutade riktlinjer för farbar väg som har tagits fram i samarbete mellan kommunens miljö- och byggnadsnämnd och Borgholm Energi och som ska användas som stöd och ett komplement till avfallsföreskrifterna. Transportvägarnas utformning påverkar chaufförernas arbetsmiljö men också säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.

Kom ihåg! Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte och det är väghållaren som är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Exempel på väghållare är Trafikverket, kommunen, vägförening eller enskild fastighetsägare.

Kriterier för en farbar väg

Det finns bestämmelser och kriterier som måste uppfyllas för att en väg ska klassas som farbar, såsom:

• Vägen ska året runt ha fri sikt och hållas fri från hinder.

• Det ska finnas genomfart eller vändmöjligheter så att tunga hämtningsfordon inte behöver backa. Backning får inte förekomma annat än i samband med vändning.

• Underlaget ska vara hårdgjort, till exempel av asfalt eller hårt packat grus.

För en fullständig beskrivning – läs dokumentet Riktlinjer för farbar väg för Borgholms kommun som du hittar bland dokumenten här på sidan.

Öppna menyn