Matavfall

När du sorterar ut ditt matavfall kan det återvinnas till biogas och biogödsel. Biogas är ett helt förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta bensin och diesel och kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Biogödsel kan ersätta konstgödsel och användas i jord- och skogsbruk. På så sätt kan kretsloppet slutas mellan stad och landsbygd.

Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är att vi ska arbeta för ett hållbart samhälle så att vi kan lösa de stora miljöproblemen. Ett av delmålen är att hushålla med resurserna i livsmedelskedjan. Insamling av matavfall som går till biologisk behandling är ett steg i rätt riktning  till ett hållbart samhälle. Idag samlar mer än 200 av Sveriges kommuner in sitt matavfall.

Regeringen har fastställt etappmål för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan:

  • Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

I Borgholms kommun infördes matavfallsinsamling januari 2015.

Öppna menyn