Nätpriser

Abonnemangsavgift, kr/år 2022

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 795 kr3 671 kr5 474 kr7 080 kr
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D1110 254 kr15 159 kr19 767 kr29 239 kr
Huvudsäkring100 A125 A160 A200 A
Taxa D1136 54645 68258 46973 086
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1123,6
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt45,00

Samtliga avgifter är inklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Övrigt

 • I abonnemangsavgiften ingår nätövervakningsavgift 5,44 kr (inkl. moms) och elsäkerhetsavgift 12,75 kr (inkl. moms).
 • Elberedskapsavgift tillkommer med 49kr (inkl. moms) per abonnemang.
 • De fasta avgifterna gäller för trefasleverans 400/230 volt. Vid enfasleverans utgår avgift efter 16 amperes mätarsäkring trefasleverans.
 • Avgiften för lägenhet är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus, där för fastighetens allmänna behov särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tillämpningsbestämmelser

 • Engångsavgifter utgår enligt särskilda bestämmelser vid nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang.
 • Fast avgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring.
 • Endast, hos nätbolaget registrerad, behörig installatör får efter skriftligt medgivande från Borgholm Energi Elnät AB byta avgiftsbestämmande passdel.
 • Byte till annan taxa eller säkringsklass får normalt ej ske mer än en gång per år.
 • I denna prislista angivna priser gäller normala leveransförhållanden.
 • För leveranserna gäller i övrigt allmänna leveransvillkoren NÄT 2012 N.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Effektabonnemang, lågspänning

TaxaN5
Anslutningsspänning (kV)0,4
Fast avgift/år (kr)14 266
Effektavgift/kW, månad (kr)86
Elöverföring/kWh (öre)7,9
Energiskatt/kWh (öre)36

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 49 kr/år (inkl. moms) tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för förbrukning och under förutsättning att avtal finns.
  Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Fast avgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Effektavgift erläggs varje månad för det högsta under månaden förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt.
 • För leveransen gäller i övrigt allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Högspänning

TaxaN5N10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)26 337-
Effektavgift/kW, månad (kr)7070
Elöverföring/kWh (öre)6,46,4
Energiskatt/kWh (öre)3636

Tariff N10M tillämpas endast för vindkraftverk < 1500 kW.

För vindkraftverk tas bara en fast avgift ut per anslutningspunkt.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 661,25 kr/år (inkl. moms) tillkommer för högspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för förbrukning och under förutsättning att avtal finns.
  Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Fast avgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Effektavgift erläggs varje månad för det högsta under månaden förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt.
 • Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. För näringsidkare med högspänningsanslutning gäller NÄT 2012 H.

Inmatning vid produktionsanläggningar

TaxaI10LHSI10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)26 3386 607
Abonnemangsavgift
– helår (kr/kW)112-
– överuttag (kr/kW) 215-
Överföringsersättning
– (öre/kWh)2,22,2

I10LHS gäller vid högspänning inmatning > 1 500 kW.
I10M gäller vid högspänning inmatning < 1 500 kW.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 661,25 kr/år tillkommer för högspänning och elberedskapsavgift
45 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för inmatning och under förutsättning att avtal finns. Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Abonnerad effekt ska fastställas i förväg och abonnemanget får ej utan särskilda skäl förändras under pågående kalenderår. Abonnemanget ska motsvara minst det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Anmälan om ny abonnemangsnivå ska ske senast den 30 november och vara fastställd senast den 31 december för påföljande år.
 • Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Överuttag föreligger när det högsta värdet på uttagen timmedeleffekt överskrider den abonnerade effekten och medför debitering av överuttagsavgift. Överuttagsavgift debiteras i december månad (för hela året).
 • Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. För näringsidkare med högspänningsanslutning gäller NÄT 2012 H och för lågspänning gäller NÄT 2012 N.
Öppna menyn