Avgifter och priser

VA-verksamheten finansieras enligt självkostnadsprincipen. Det är kommunfullmäktige som fastställer VA-taxan för invånarna i Borgholms kommun efter Borgholm Energis förslag på taxa. Taxan följer den grundmodell som är framtagen av branchorganisationen Svenskt Vatten. Taxan är uppdelad i två huvuddelar; anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Anläggningsavgift

Exempel avseende bostadsfastighet med 1 500 m² eller större tomt:

VA-tjänsterTaxa
Vatten86 956 kr
Spillvatten119 397 kr
Vatten och spillvatten176 263 kr
Vatten, spillvatten och dagvatten216 910 kr

Anläggningsavgift i övrigt framgår av VA-taxan.

Brukningsavgift beror på hur mycket vatten du använder, hur din fastighet är ansluten och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. Brukningsavgift består av en fast del och en rörlig del.

Den fasta brukningsavgiften är det du betalar för den nytta fastigheten har av VA-anslutningen och den service du har tillgång till. Avgiften ska täcka kostnader för att rena dricksvattnet och spillvattnet, men även också täcka administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Den rörliga brukningsavgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten. Avgiften täcker kostnaderna för produktion av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. För permanentboende med vattenmätare är den avgiften direkt kopplad till hur mycket vatten som används. Det är därför viktigt att mätaren läses av och vattenmätarställningen rapporteras till Borgholm Energi så att avgiften baseras på rätt mängd vatten.

Brukningsavgift för bostadsfastigheter

Bostadsfastigheter med mätare

Fast avgift inkl. 1 bostadsenhet, kr/årRörlig avgift, kr/m3Extra bostadsenhet, kr/år
Vatten2 895,1517,14839,68
vatten och spillvatten5 405,4431,161 556,91
vatten, spillvatten samt dagvatten5 589,1231,161 609,40
Vatten, spillvatten samt dagvatten gata och fastighet6 122,6631,161 749,33

Den rörliga avgiften är ersatt med en schablonavgift för dig som är fritidsboende. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige. I taxan ingår 80 m³ vatten. Det är egentligen inte antalet kubikmeter du betalar för, utan tillgängligheten. Även om din förbrukning är lägre än 80 m³ betalar du för att vattennätet ska fungerar året runt och även för att det ska klara de intensiva sommarmånaderna.

Bostadsfastigheter utan mätare (fritidsfastigheter)

Fast avgift inkl. 1 bostadsenhet, kr/årFörbrukningsavgift (schablon), kr/årExtra bostadsenhet, kr/år
Vatten2 895,151 371,20839,68
vatten och spillvatten5 405,442 492,801 556,91
vatten, spillvatten samt dagvatten5 589,122 492,801 609,40
Vatten, spillvatten samt dagvatten gata och fastighet6 122,662 492,801 749,33

Övriga avgifter

Om vi har gjort åtgärd på fastighetsägarens begäran eller på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sin skyldighet, om vattentillförseln har stängts av eller reducerats eller om vi har gjort annan åtgärd, debiteras följande avgifter:

  • Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 1 250 kr.
  • Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 1 250 kr.
  • Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 750 kr.
  • Länsning av vattenmätarbrunn 1 250 kr.
  • Förgävesbesök vid avtalad tid 625 kr.
  • Undersökning av vattenmätare 1 250 kr.
  • Sönderfrusen vattenmätare, nedtagning och uppsättning av ny vattenmätare qn 2,5 – 2 250 kr

För övriga tjänster som vi utför där den allmänna anläggningen används träffas överenskommelse enligt särskilt avtal.

Öppna menyn