Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna är till för hushållens grovavfall och farliga avfall. Borgholm Energi erbjuder dessutom företag och verksamheter att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna. Verksamheter är till exempel kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar.

Vad är verksamhetsavfall och vad är kommunalt avfall?

Alla företag brukar ha minst två sorters avfall – kommunalt avfall och verksamhetsavfall. Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall medan verksamhetsavfall är det avfall som uppstår hos företaget.

Kommunalt avfall

Det kommunala avfallet från företag sorteras som mat- respektive restavfall och hämtas av Borgholm Energi på samma sätt som för privatpersoner. Kommunalt avfall får enligt miljöbalken endast transporteras av kommunen.

Exempel på företag och verksamheter där kommunalt avfall uppstår är sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt företag som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal. Det kan vara mat- och restavfall från personalkök och pappershanddukar från personal- eller kundtoaletter.

Verksamhetsavfall

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i företag eller verksamheter, till exempel industrier, affärer eller tjänsteföretag och som tillhör kärnverksamheten. Exempel på verksamhetsavfall hos en snickare är spillvirke, trasiga verktyg eller gamla skruvar medan det i en restaurang uppstår verksamhetsavfall i form av förpackningar, en trasig spis eller uttjänta grytor.

Verksamhetsavfallet är alltså sådant avfall som uppstår i verksamheten, men som inte är mat-och restavfall eller sådant som kommer från personalutrymmena. En företagare eller verksamhetsutövare ansvarar själv för att verksamhetsavfallet som uppstår tas omhand på rätt sätt. Verksamhetsavfall (ej mat- och restavfall) omfattas inte av det kommunala avfallsansvaret och får även lämnas till valfri godkänd entreprenör.

Vad kostar det att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen?

Den kommunala avfallstaxan, som täcker kostnaderna för återvinningscentralerna, får inte bekosta verksamhetsavfall. Därför tar vi ut en avgift för att verksamheter och företag ska ha möjlighet att lämna verksamhetsavfall vid våra återvinningscentraler. Företagskunder betalar mängdavgift enligt beslutad prislista och faktureras för lämnat avfall. Här hittar du aktuell prislista.

Hur blir jag företagskund hos Borgholm Energi?

För att få lämna verksamhetsavfall vid våra återvinningscentraler ska man vara företagskund. Anmälan för att bli företagskund görs via vår kundservice eller hos vår personal på återvinningscentralerna.

Tänk på att

När det gäller transport av verksamhetsavfall finns det en del regler som du som företagare eller verksamhetsutövare behöver känna till och verksamhetsavfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd för det. Du får till exempel själv köra eget icke-farligt avfall (förutom kommunalt avfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Tänk också på att du behöver göra en anmälan, eller söka tillstånd, hos Länsstyrelsen för att få transportera farligt avfall som uppstått i din verksamhet. Läs mer om att transportera avfall på Borgholms kommuns hemsida.

Öppna menyn