Vad är avloppsvatten

Avloppsvatten är en samlad benämning på spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Med spillvatten menas förorenat vatten som måste tas om hand och renas. Från hushållet är framförallt det vatten som du spolar ner i toaletten, i diskhon eller spolar ut när du duschar.

Spillvattnet transporteras sedan vidare till något av våra reningsverk där det enligt högt ställda krav behandlas och renas och släpps sedan ut i Kalmarsund eller Östersjön och tillbaka till det naturen igen. Det måste tas omhand och renas för att förhindra smittspridning och negativ miljöpåverkan.

Inom verksamhetsområde för spillvatten är det Borgholm Energi som huvudman som ansvarar för omhändertagandet. Utanför verksamhetsområde ansvarar fastighetsägaren för rening av spillvatten genom en godkänd enskild avloppsanläggning.

Ledningsnätet i kommunen är dimensionerat för att enbart ta emot just spillvatten. Det är därför viktigt att dagvatten och dräneringsvatten inte leds ut i spillvattennätet.

Öppna menyn