Avgifter och priser

VA-verksamheten finansieras enligt självkostnadsprincipen. Det är kommunfullmäktige som fastställer VA-taxan för invånarna i Borgholms kommun efter Borgholm Energis förslag på taxa. Taxan följer den grundmodell som är framtagen av branschorganisationen Svenskt Vatten. Taxan är uppdelad i två huvuddelar; anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifterna

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgifterna

Brukningsavgifterna beror på hur mycket vatten du använder, hur din fastighet är ansluten och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. Brukningsavgifterna består av en fast del och en rörlig del.

De fasta brukningsavgifterna är det du betalar för den nytta fastigheten har av VA-anslutningen och den service du har tillgång till. Avgiften ska täcka kostnader för att rena dricksvattnet och spillvattnet, men även också täcka administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Den rörliga brukningsavgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten. Avgiften täcker kostnaderna för produktion av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. För permanentboende med vattenmätare är den avgiften direkt kopplad till hur mycket vatten som används. Det är därför viktigt att mätaren läses av och vattenmätarställningen rapporteras till Borgholm Energi så att avgiften baseras på rätt mängd vatten.

För näringsverksamheter

För lantbruksfastigheter, campingverksamheter eller verksamheter som bedöms likvärdiga finns det egna modeller för hur anläggnings- och brukningsavgifter beräknas.

Öppna menyn