Vanliga frågor och svar

Övergripande

 • Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar.  Skälen som anges är att regeringen vill nå en bättre service, enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter som gör att producenterna kan materialåtervinna mer avfall. Detta bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall och till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

  Att kommunerna får insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster. På lite sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet avfallet, vilket ger god service samtidigt som ökar utsorteringen och därmed materialåtervinningen ökar.

 • Det innebär att kommunerna på kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall – både via återvinningsstationer och fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter.

  1 januari 2024: Kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också samla in utsorterat matavfall från hushåll och verksamheter som ger upphov till kommunalt avfall (med undantag för matavfall som hemkomposteras).

  Efter den 1 januari 2024 finns ingen laglig rätt för andra än kommunen eller den kommunen uppdrar att samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Privata entreprenörer måste alltså ha ett uppdrag från kommunen för att samla in sådant förpackningsavfall efter den 1 januari 2024.

  1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar fastighetsnära från hushåll och verksamheter som är samlokaliserade med hushåll som anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast vid återvinningsstationer och återvinningscentraler.

  Själva producentansvaret ligger fast, dvs att producenterna ska stå för kostnader för insamling och för behandling av förpackningsavfallet. Kommunerna ska alltså få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket beslutar om den ersättning som varje kommun har rätt till utifrån särskilda föreskrifter.

 • Från 1 januari 2027 ska kommunen tillhandahålla fastighetsnära insamling av de vanliga förpackningsslagen (papper och kartong, plast, metall och färgat och ofärgat glas) från alla hushåll samt från så kallade samlokaliserade verksamheter som anmält kommunal insamling.

  Under utbyggnadsperioden (2024-2026) får insamlingen lösas genom antingen fastighetsnära insamling eller via återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är inte ett krav att samla in från samlokaliserade verksamheter, men kommunen får göra det.  

  Förpackningsavfallet ska hämtas på samma ställe som mat- och restavfallet.

  Precis som när det gäller t.ex. mat- och restavfall har kommunen möjlighet att komma överens om alternativ hämtningsplats eller att anvisa plats inom rimligt avstånd från fastighet. 

 • Det gäller förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter:

  • papper och kartong
  • plast
  • metall
  • färgat
  • ofärgat glas

   

  Ansvaret för insamlingen går över till kommunerna 2024 och från och med 2027 ska de samlas in fastighetsnära.

  Undantag är skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast som ska samlas in vid lättillgängliga insamlingsplaster, så som återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Övrigt förpackningsmaterial som trä, textil, keramik och porslin, får samlas på återvinningscentraler.

  Från 2024 införs också obligatorisk matavfallsinsamling i alla kommuner. 

 • En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare eller andra anordningar som hushåll, för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan exempelvis handla om företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

  Om verksamheten inte delar avfallsbehållare och andra anordningar för hantering av avfall med hushåll betraktas verksamheten inte som samlokaliserad. Kommunen har då ingen skyldighet att hämta verksamhetens förpackningsavfall.

 • Samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling ska få nyttja kommunens återvinningscentraler. Här ska samlokalisera verksamheter, precis som hushåll, utan kostnad kunna lämna allt utsorterat förpackningsavfall.

  Samlokaliserade verksamheter som inte valt kommunal insamling samt övriga verksamheter kan antingen lämna sitt utsorterade förpackningsavfall till mottagningsplatser för verksamheter eller anlita en privat entreprenör för hämtning.

 • Det finns inget undantag mot att införa fastighetsnära insamling från 2027, däremot får insamlingen verkställas på motsvarande sätt som för mat- och restavfall. Om vägen inte är farbar har kommunen alltså möjlighet att komma överens om alternativ plats eller att genom beslut anvisa plats inom rimligt avstånd från fastighet. Fastighetsnära insamling innebär alltså inte alltid hämtning precis vid fastighetsgräns.

  Man får alltså inte hänvisa de boende till en återvinningsstation istället för att erbjuda fastighetsnära insamling från och med 1 januari 2027. Det finns dock inte något hinder mot att för ett område inrätta gemensamma insamlingsplatser,  så länge dessa ligger inom rimligt avstånd från fastighet (alltså samma som för mat- och restavfall).

 • I vägledningen redogör Naturvårdsverket för hur olika begrepp, såsom hushåll, en- och flerbostadshus samt fritids- och permanentboende ska tolkas. De anger bland annat att utgångpunkten för fritids- respektive permanentboende är kommunens renhållningsregister för säsongs- respektive helårsabonnemang.

  Vidare anger Naturvårdsverket att specialbostäder är där de boende folkbokför sig per lägenhet/bostad är att betrakta som hushåll.

  Följande boendeformer är att betrakta som hushåll: lägenheter som tillhör ett äldreboende (till exempel trygghetsboende, seniorboende och särskilt boende), LSS-gruppbostad samt studentbostäder med korridor.

  Däremot är följande boendeformer inte att betrakta som hushåll: HVB-hem, fängelser, militäranläggningar och sjukhus.

För fastighetsägare av flerbostadshus

 • Alla ska sortera ut förpackningsavfall. Det är inget nytt, detta krav har gällt sedan 1994 när producentansvaret infördes.

  Kravet på obligatorisk fastighetsnära insamling av förpackningsavfall införs senast 1 januari 2027, men kommunerna har möjlighet att införa den fastighetsnära insamlingen tidigare.

 • Kraven avseende förpackningsavfallet är samma som för mat- och restavfall som hämtas fastighetsnära och som fastighetsägare är skyldiga att sortera ut. Precis som mat- och restavfall är kommunen ansvariga för insamling och borttransport. Det går inte att avsäga sig hämtningen.

  Kommunen kan inte ställa krav på fastighetsägare om hur kärlen ska ställas upp på fastigheten, så länge avfallet kan hämtas fastighetsnära.

  Utsorteringskravet är tvingande och det är upp till fastighetsägaren att ordna en fungerande hämtningsplats.

 • I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) och samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den eller de som kommunen har upphandlat.

  Du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller i en bostadsrättsförening behöver säga upp befintliga avtal med din entreprenör till den 31 december 2023.

  Från den 1 september kan du beställa ny hämtning av förpackningar hos oss på Borgholm Energi. För att kunna garantera att din hämtning forsätter utan uppehåll efter årsskiftet behöver vi din beställning senast 30 november 2023.

 • Senast 31 december 2026 är det krav på att det ska finnas fastighetsnära förpackningsinsamling. Du behöver därför börja planera och avsätta ytor för insamlingen. Vi har samlat information kring utformning och dimensionering av förpackningsinsamlingen på en egen sida.

  När allt är på plats kontaktar du vår kundservice för att starta abonnemangen. Från 1 september 2023 har du möjlighet att beställa hämtning av förpackningar hos oss på Borgholm Energi.

 • Nej, det kan man inte.

  Kostnader för eventuell ombyggnation ligger utanför producenternas finansiella ansvar för insamlingen och är inte heller någonting som har reglerats i den förpackningsförordning som har beslutats. Samma princip gäller som för mat- och restavfall och annat avfall under kommunalt ansvar, dvs. att det är fastighetsinnehavarens ansvar att bestämma hur utsorteringskraven ska verkställas.

 • Ja det går bra. Kommunen har enbart skyldighet att hämta de vanliga förpackningarna om en samlokaliserad verksamhet anmäler det.

  Det finns ingen skyldighet att hämta skrymmande förpackningar via fastighetsnära insamling, utan dessa hänvisas till återvinningsstationer eller en återvinningscentral. Det gäller såväl hushåll som samlokaliserade verksamheter.

 • Borgholm Energi kommer att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen från producenterna. Det innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela insamlingskostnaden själv, som du gör idag.

 • Nej, det finns inga krav på att hämtningsplatsen ska vara inbyggd eller under tak, men den ska finnas lättillgänglig till bostaden.

  Avfallsutrymmets placering behöver noga övervägas för att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering och ju närmare avfallsutrymmet är, desto lättare blir det för de boende att göra rätt.

  Fastighetsägaren avgör hur utsorteringskravet ska verkställas – gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus etc. Kommunen kan inte ställa krav på fastighetsägare om hur kärlen ska ställas upp på fastigheten, så länge avfallet kan hämtas fastighetsnära.

  Tänk bland annat på:

  • att hämtning ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt
  • att avfallsutrymmet ska vara lättillgängligt för både boende och chaufförer
  • att dragvägar ska vara jämna, hårdgjorda, halkfria och utan hinder året runt
  • bullernivåer och brandsäkerhet
  • att det eventuellt kan behövas bygglov eller bygganmälan beroende på lösning

  I Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen finns detaljerad information om utformning av avfallsutrymmen, dimensionering med mer.

Öppna menyn