Elnät

Från och med 1 juli 2024 justerar Borgholm Energi avgiften för elnät. För en typisk villakund innebär det en ökad kostnad på 36 kronor i månaden och för en lägenhetskund 17 kronor.

Traditionellt gör Borgholm Energi prisjusteringar för Elnät en gång per år, men då har elprisets svängningar varit små, lättare att beräkna och prognostisera framåt i tid. Nu när elpriset och våra kostnader varierar alltmer kan elnätsavgifterna behöva justeras oftare.

Ett smart och effektivt elnät är en förutsättning för energiomställningen som pågår i Sverige och på Öland. Vi på Borgholm Energi fortsätter att göra nödvändiga investeringar för att kunna säkerställa stabila elleveranser i framtiden. Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla, förstärka och förnya elnätet, och justeringen har att göra både med ökade underhållskostnader och nyinvesteringar. Vi behöver helt enkelt säkerställa en ständig tillgång till el för alla och möta samhällets krav på elektrifiering.

Elnätet är en samhällsviktig infrastruktur som behöver moderniseras och byggs ut i takt med samhällsutvecklingen. För att exempelvis kunna genomföra anslutningar av solceller och ladd-infrastruktur, behöver elnätet anpassas och förstärkas.

Det är viktigt att spara på el, men också att fördela användningen jämnt över dygnet. På så sätt kan belastningen på elnäten minska och elbolagen behöver inte bygga tyngre elnät än nödvändigt, vilket på sikt skulle kunna medföra onödigt ökade kostnader för kunden. Genom att använda elen smart kan vi alltså alla hjälpas åt att hålla priserna nere.

Öppna menyn