Frågor och svar – Oförmedlade förbindelsepunkter

Allmänt

 • När en fastighet har fått en förbindelsepunkt och fastighetsägaren via brev är informerad om den exakta placeringen av förbindelsepunkten, är fastighetsägaren skyldig att betala. En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet vilken är belägen utanför tomtgränsen. Fastigheten behöver inte vara ansluten till förbindelsepunkten för att den ska vara skyldig att betala.

 • Borgholm Energi påbörjade med att utreda fastigheter belägna inom beslutade verksamhetsområden för VA i början av 2010-talet, vilka inte har blivit förmedlade och inte betalat anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp. Under pågående utredning har Borgholm Energi haft stämningsmål hos VA-nämnden, Mark-och miljödomstolen och Mark-och miljööverdomstolen, som gett oss domslut med vägledning att som huvudman ska vi följa LAV (2006:412) och antagen VA-taxa för att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet.

 • Fastigheten finns inom beslutat verksamhetsområde och anläggningsavgiften är aldrig betalad.

 • Preskriptionstiden börjar att ticka fr.o.m. att fordran uppstår och till dess att man gör någon påmind om skulden. För privatpersoner är det 3 år och näringsidkare är det 10 år.

 • Avgiftsskyldighet uppkommer först i samband med att ni underrättat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Av praxis framgår att avgiften ska beräknas baserat på den VA-taxa som gäller när avgiftsskyldighet uppkommit (se: NJA 1981 s. 837).

 • Är båda tomterna belägna inom VO och har förbindelsepunkter kommer båda tomterna att bli förmedlade, vilket innebär att anläggningsavgiften ska betalas för respektive tomt.

 • Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) säger att det finns en avgiftsskyldighet att betala för kommunalt vatten men inget om att fastigheten måste ansluta till vatten.

 • Fastighetsägaren svarar för alla kostnader som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten.

 • Som fastighetsägare bör man kontrollera i Boverkets byggregler gällande vad som får utgöras utan en auktoriserad VVS-installatör.

 • Borgholm Energi levererar ett livmedelsgodkänt dricksvatten i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi säkerställer kvalitén med genomtänkta arbetsrutiner, olika kontroller samt provtagning flera gånger i månaden. Borgholm kommuns vatten kommer från ett flertal vattentäkter och vill man läsa mer om ett specifikt område och dess vattenkvalitet kan det göras under fliken Vattenkvalitet.

 • Dagvatten är ett samlingsnamn för regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner ner från exempelvis hustak, gator och stenläggningar som tas om hand och avleds av naturen. Det vatten som samlas när det regnar ska ledas bort i ett separat ledningssystem för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Befinner sig en fastighet inom VO för dagvatten ska fastighetens dagvatten ledas till den allmänna dagvattenledningen.

Betalning

Juridik

 • Avgiftsskyldigheten för fastighetsägaren att betala för anläggningsavgiften.

 • Anser man att man inte vill betala anläggningsavgiften behöver Borgholm Energi få in en skriftlig överklagan antingen via e-post eller brev. I den skriftliga överklagan ska det tydligt framgå varför du som fastighetsägare inte vill betala anläggningsavgiften. Därefter kommer kommunikation mellan parterna, Borgholm Energi och dig som fastighetsägare, att ske där vi förklarar hur det fungerar. Kommer parterna ej överens så överlämnas överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö.

  Som fastighetsägaren kan fakturan för anläggningsavgiften bestridas till Borgholm Energi. Ett bestridande ska vara skriftligt till bolaget. Borgholm Energi kommer därefter att hänskjuta målet till Mark-och miljödomstolen för avgörande.

 • Är du intresserad av att ta del av tidigare överklagan och domar kan du kontakta Borgholm Energi via e-post på info@borgholmenergi.se.

Öppna menyn