Elnät

Borgholm Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet. Du kan inte välja ditt nätbolag, däremot kan du fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Vi överför energin hem till ditt hem från den elhandlare du tecknat avtal med.

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och mätning. På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt. Vid eventuella störningar har vi en reparationsberedskap för att avhjälpa felen.

Verksamheten i Borgholms Energi Elnät AB omfattar drift, underhåll och utveckling av elnätet, som finns i området Borgholm-Köpingsvik. Fokus ligger på åtgärder för att öka elnätets leverans- och personsäkerhet, bland annat genom byten till moderna kabelskåp, nätstationer och nedgrävning av återstående luftledningar.

Gatubelysning omfattar gatubelysningen i hela Borgholms kommun. Vi äger, driver och underhåller all gatubelysning inom vårt eget elnätsområde. Inom E.ON:s elnätsområde äger kommunen belysningen och Borgholm Energi Elnät AB sköter den på uppdrag av kommunen. I uppdraget ingår att åtgärda fel inom senast en månad från att det upptäcks och anmäls.