Lätt trycksatta avlopp (LTA)

Fastigheter kan behöva förses med lätt tryckavlopp, en s.k. LTA-station. En sådan behövs om självfall inte går att tillämpa vid anslutning till det kommunala avloppsledningsnätet.

LTA-stationen består av små pumpenheter som i de flesta fall placeras inne på fastigheten i anslutning till den bebyggelse som ska betjänas av systemet. För dig som fastighetsägare innebär det alltså att en brunn med tillhörande pump ska grävas ner på fastigheten. Om din fastighet är inom verksamhetsområde (VO) för spillvatten tillhandahålls både brunn och pump av va-huvudmannen och ingår i anläggningsavgiften.

LTA-stationen trycker iväg spillvattnet från fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen med hjälp av en skärande pump. Till inloppet på LTA-stationen leds bostadens utgående spillvatten med självfall. Från utloppet på LTA-stationen trycks spillvattnet vidare i en tryckledning till fastighetens förbindelsepunkt för spillvatten.