Lätt trycksatt avlopp (LTA)

Ett LTA-system (lätt trycksatt avlopp) är ett system som används för att pumpa avloppsvatten från en fastighet i de fall där det är svårt att bygga en avloppsledning med självfall.

LTA-pumpen placeras i en behållare, en pumpstation, inne på fastigheten. Avloppsledningen läggs med självfall från huset till behållarens inlopp. Pumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet via en tryckledning. Den trycksatta avloppsledningen kan följa terrängen, både uppför och nedför, innan den kopplas in på kommunens avloppsnät vid förbindelsepunktens servisventil (den punkt där fastighetens ledningar kopplas in på kommunens).

Pumpen startar automatiskt när avloppsvattnet överstiger en viss nivå och stannar när den når sin lägre stoppnivå. Om den högsta tillåtna nivån överstigs, startar ett larm.

Om din fastighet är inom verksamhetsområde (VO) för spillvatten tillhandahålls både brunn och pump av va-huvudmannen och ingår i anläggningsavgiften.

Placeringen

Det är Borgholm Energi som bestämmer pumpenhetens placering. Förslag till placering kan lämnas av fastighetsägaren och behöver den ändras görs det i samrådan med fastighetsägaren.

Vi äger därefter rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla pumpenheten. Det ska därför vara fritt från buskar, träd, planteringar eller andra anläggningar närmare än 1 meter runtom stationen. Det ska även vara fri gång (vid behov snöröjd) på minst 1 meter bredd mellan stationen och farbar väg. Tänk på att du har ansvaret för att stationens åtkomlighet är god genom att t.ex. snöröja, klippa gräs och röja undan buskar.

Pumpstationen bör placeras så nära, för tungt fordon, körbar väg som möjligt. Platsen skall även vara lättåtkomlig för bil, service och reparation.

LTA-enheten och dess larm kopplas till fastighetens elinstallation. Tänk på att placera larmet väl synligt för att så snart som möjligt uppmärksamma det och kunna se till att eventuell larmorsak åtgärdas.

LTA-systemets användning

Tänk på att LTA-enheten endast kan hantera normalt avloppsvatten. Du får inte slänga bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, tandtråd, kattsand med mera i toaletten. Pumpen är inte byggd för att hantera dessa produkter och går den sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt ny pump.

Även stora mängder fett kan orsaka problem. Ett tips är att låta fettet svalna i stekpannan, torka av det med hushållspapper och slänga i soporna.

Storkök, cafeér och liknande anläggningar ska installera fettavskiljare innan pumpstationen. Lyft på locket minst en gång per år och spola pumpstationen ren från fett.

Pumpen är försedd med backventil. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller uppsamlingstanken.

Ansvar för LTA-stationen

Det är Borgholm Energi som huvudman som installerar pumpenheten och sedan driftsätter anläggningen. Det är även vi som har det löpande service-, reparation- och driftansvaret för LTA-stationen. Däremot är det du som fastighetsägare som har det löpande tillsynsansvaret för din LTA-station.

Vid uppkomna fel (förutom elförsörjningsfel) ska du omgående göra en anmälan till oss på Borgholm Energi. Kontakta då i första hand vår kundservice. Normalt påbörjar vi åtgärdande av fel på LTA-stationen inom ett dygn efter din felanmälan.

Vem betalar vad?

Borgholm Energi bekostar spillvattenledning fram till förbindelsepunkten som finns utanför fastigheten, vanligtvis ca 0,5 meter utanför din fastighetsgräns. Vi bekostar även inköp, sättning, service och reparation av LTA-stationen, förutsatt att din fastighet ligger inom verksamhetsområde (VO).

Du som fastighetsägare bekostar framdragande av el- och avloppsledningar mellan LTA-stationen och VA-installationen i övrigt. Det är också fastighetsägaren som bekostar elförsörjningen för driften av LTA-stationen och om det behövs, uppvärmning av servisledning fram till förbindelsepunkten.

Om du som fastighetsägare orsakat ett fel på anläggningen till följd av oaktsamhet får du bekosta återställning/reparation.

Avslutningsvis

Om du har ett sommarhus som står tomt delar av året eller om du planerar att resa bort under en längre tid, rekommenderar vi att du spolar rent din LTA-station och tryckledningen som tillhör.

Ett tips är att innan du lämnar fastigheten spola på toaletten upprepade gånger, ca tio gånger. Du kan även hälla rent dagvatten, exempelvis regnvatten, ner i toaletten eller ner i spolbrunnen. Detta görs för att undvika att partiklar ska samlas och bilda stopp.

 

Öppna menyn