Eget avlopp

Borgholm Energi är huvudman för de kommunala vattentjänsterna. Har du en egen brunn eller ett eget enskilt avlopp ligger det utanför vad Borgholm Energi ansvarar för, med undantag för slamtömning. Den enskilda brunnen och dess funktion är det du som fastighetsägare som ansvarar för. Tillstånd och beslut gällande ditt enskilda avlopp ansvarar Borgholms Kommuns Miljö- och byggnadsnämnd för. Om du har en slambrunn räknas slammet som samlas där som hushållsavfall och då är det Borgholm Energi som ansvarar för att samla in det.

Det är vi som ansvarar för att tömningar av enskilda avloppsanläggningar utförs i Borgholms kommun. Slam från enskilda avloppsanläggningar är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken och får endast tas omhand av Borgholm Energi genom vår entreprenör.

Läs mer om tömning av enskilda avloppsanläggningar här.

Hur ofta behöver min slamanläggning tömmas?

Tömning av slamavskiljningsanläggningar med ansluten WC görs en gång om året enligt ett fast schema. Tömning av slutna tankar med ansluten WC ska också göras en gång om året, men utförs efter att du som kund har gjort en beställning.

Vi aviserar slamtömningen med ett brev eller sms till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extratömning som utförs inom tre alternativt fem arbetsdagar, enligt gällande taxa.

BDT-brunnar (bad, disk, tvätt) ska tömmas minst vartannat år. Minireningsverk töms enligt tillstånd. Tömning av BDT-brunnar och minireningsverk sker efter beställning.

För dig som har en sluten tank, är det viktigt att se till att anslutningskopplingen för slangen passar entreprenörens tömningsfordon. Om den inte gör det, behövs en adapter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en sådan finns tillgänglig vid tömning.

Har du minireningsverk?

Tänk då på att instruktioner för anläggningen måste finnas tillgängliga för chauffören vid tömningstillfället.

Framkomlighet

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker – fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Området mellan slambilen och brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av exempelvis staket eller planteringar.
  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 10 m. Extra avgift tas ut där avståndet överskrider 20 m.
  • Skotta och sanda vintertid vid behov. Det är chauffören som avgör om underlaget och vägen är farbar när det är dags att tömma.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 15 kg).
  • Ska brunnslocket förseglas med buntband efter utförd tömning behöver du se till att det finns tillgängligt vid tömningstillfället.
  • Slamanläggningar som ligger utanför fastighetsgränsen ska markeras med en skylt som talar om vilken fastighet brunnen tillhör.
Öppna menyn