Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner ner från till exempel hustak, gator, parker och gårdar. När en fastighet befinner sig inom ett verksamhetsområde för dagvatten ska fastighetens dagvatten ledas till den allmänna dagvattenledningen. Det rinner då undan via dagvattenbrunnarna som bland annat finns utmed gatorna.

Vid de fastigheter som befinner sig utanför verksamhetsområdet ska dagvattnet omhändertas enligt LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Det innebär att fastighetsägaren själv tar han om sitt dagvatten inne på fastigheten, exempelvis i en så kallad stenkista.

Det är viktigt att dagvatten och dräneringsvatten inte leds ut i spillvattennätet. Spillvattenledningarna är dimensionerade för att enbart ta emot spillvatten.

Öppna menyn