barn med gul regnjacka leker i regnet

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt och i bland i stora mängder rinner på markytan. Det är ett samlingsnamn för regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner ner från till exempel hustak, gator och stenläggningar och tas om hand och avleds till naturen. Att leda bort dagvatten är en viktig uppgift då det förhindrar översvämningar.

Genom att låta dagvatten från ditt tak rinna ut på marken via stuprörsutkastare, låter du vattnet rinna ner i marken och bidrar till grundvattenbildning. I naturen rinner en del av regnvattnet ner i marken. Om det kommer mycket regn kan det rinna på markytan och bilda vattenpölar. En del av vattnet tar växterna upp och en del blir grundvatten i marken. Annat rinner genom marken till sjöar och vattendrag.

Det vatten som samlas när det regnar ska ledas bort i ett separat ledningssystem för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Det är viktigt att dagvatten och dräneringsvatten inte leds ut i spillvattennätet. Spillvattenledningarna är dimensionerade för att enbart ta emot spillvatten.

När en fastighet befinner sig inom ett verksamhetsområde för dagvatten ska fastighetens dagvatten ledas till den allmänna dagvattenledningen. Det rinner då undan via dagvattenbrunnarna som bland annat finns utmed gatorna.

Vid de fastigheter som befinner sig utanför verksamhetsområdet ska dagvattnet omhändertas enligt LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Det innebär att fastighetsägaren själv tar hand om sitt dagvatten inne på fastigheten.

 

Öppna menyn