Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Oförmedlade förbindelsepunkter

2019 påbörjade Borgholm Energi arbetet med att utreda fastigheter belägna inom beslutade verksamhetsområden för VA. Projektet är en del i att följa de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna om VA-utbyggnad och för att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet.

På grund av ett överklagande pausades projektet i väntan på domslut – efter avslutad domstolsprövning i Högsta domstolen fortsätter vi nu vårt arbete.

Projektet som nu är åter uppstartat beräknas pågå under 2022 och framåt där vi systematiskt och områdesvis kommer att utreda fastigheter som ligger inom beslutade verksamhetsområden för VA.

Berörda fastighetsägare kommer att i god tid få information om att deras fastighet är aktuell för utredning.

De fastigheter där utredningen bekräftar att det finns en etablerad förbindelsepunkt för VA men som ej har förmedlats till fastighetsägaren kommer att få ett beslut utskickat efter slutförd utredning. Därefter kommer ett förmedlade av förbindelsepunkt att ske och i samband med detta faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Vad är ett verksamhetsområde?

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutar om verksamhetsområde (VO) för en eller flera vattentjänster; vatten, avlopp och dagvatten. Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där det med hänsyn till människors hälsa eller miljön bedöms viktigt med en långsiktigt hållbar lösning för vatten och/eller avlopp. Fastigheter inom ett verksamhetsområde är en del av VA-kollektivet, vilket i praktiken äger och driver den kommunala VA-anläggningen.

Efter beslut om verksamhetsområde är kommunen enligt lag skyldig att tillhandahålla de VA-tjänster som gäller för verksamhetsområdet. Inom Borgholms kommun är Borgholm Energi utsedd till Huvudman, det vill säga ansvarig för utbyggnad, drift och skötsel, för den kommunala VA-anläggningen.

För fastigheter inom ett verksamhetsområde finns – om de är planlagda eller bebyggda – enligt samma lag en inom VA-kollektivet solidarisk betalningsskyldighet för anläggnings- och brukningsavgifter från det att kommunen genom förmedling av förbindelsepunkt för VA tillhandahåller VA-tjänsterna. Anläggnings- och brukningsavgifter anges i den av kommunfullmäktige beslutade VA-taxan. Den solidariska betalningsskyldigheten gäller även om man som fastighetsägare väljer att inte använda VA-tjänsterna.

Efter betalade anläggnings- och brukningsavgifter har fastigheten för all framtid tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp där kommunen ansvarar för drift och skötsel och säkerställer kvaliteten på vattnet utifrån gällande hälso- och miljökrav.

Vad kostar det att ansluta fastigheten?

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter som gäller genom fastställande av VA-taxa. Nedan finns exempel på anläggningsavgift för bostadsfastighet med 1 500 m² eller större tomt:

VA-tjänsterTaxa
Vatten86 956 kr
Spillvatten119 397 kr
Vatten och spillvatten176 263 kr
Vatten, spillvatten och dagvatten216 910 kr

 

Öppna menyn