Avfallshantering

För avfallstaxan varierar höjningen mellan olika tjänster för att justera kostnadstäckningen. Till 2023 höjs den totala intäktsnivån med 7 %. Det är framförallt transporter och det förändrade ränteläget som påverkar taxan.

För en kund med sophämtning helår med kärlstorlek 190 liter blir förändringen inför 2023 +129 kronor per år för den fasta avgiften. För en kund med fritidshus med hämtning mellan vecka 16-41 blir förändringen +122 kronor per år. Viktavgiften lämnas oförändrad och genom att sortera ut till exempel förpackningar och grovavfall från ditt restavfall kan du påverka din kostnad.

Vårt fokus ligger på att informera, förenkla och förtydliga så att det ska vara enkelt och löna sig att göra rätt och vi arbetar aktivt med miljöstyrande åtgärder för att öka återvinningen och därmed minska mängden avfall. Genom att öka mängden återvinningsbara resurser som samlas in på våra återvinningscentraler och återvinningsstationer minskar vi våra kostnader, vilket i sin tur bidrar till att vi kan hålla nere våra taxor framåt. Återvinningsbara resurser är allt från tidningspapper och förpackningar till metall och lastpallar. Att lämna in saker till återbruket istället för att kasta är ett bra sätt att hjälpa till att minska kostnader och spara på naturens resurser.

Vi arbetar hårt för att hitta nya sätt att effektivt använda de insamlade resurserna, så det kan hända att det tillkommer eller ändras bland fraktionerna på våra återvinningscentraler. Just nu håller vi till exempel på med tester där vi flisar högarna med ris och grenar som samlats in på återvinningscentralerna. Det ska sedan använda som bränsle i våra egna fjärrvärmeverk.

Öppna menyn