grävmaskin som utför markarbete

Egna markarbeten

Det finns en hel del att ta hänsyn till när man ska utföra egna markarbeten. I marken kan det nämligen finnas infrastruktur såsom elnät, fjärrvärme eller det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Innan du väljer att gräva på din tomt eller i utvalt område behöver du skapa ett ärende hos Ledningskollen. Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar där de flesta större ledningsägare finns med.

Här kan du läsa mer om Ledningskollen.

Nedan följer en del allmän information om vad du bör tänka på när du ska utföra markarbeten.

Avstånd till ledningar

Borgholm Energi har ett ledningsområde motsvarande mellan 3-12 meter på var sida om en VA-ledning. Inom det området bör grävning eller borrning inte ske. Du bör heller inte placera kablar eller byggnader inom området.

Ledningsområdet blir större om fler ledningar finns i anslutning till varandra:

1 ledning = 3 meter
2 ledningar = 6 meter
3 ledningar = 12 meter
Huvudledning = 5 meter

Avstånd till VA-anordning

Borgholm Energis ledningar ligger normalt på 1,5-2 meters djup, men i marknivå finns brunnar, ventiler och andra anordningar. Vid grävning eller borrning i närhet av sådana VA-anordning är minsta avstånd 2 meter.

Vid grävning eller borrning i närheten av Borgholm Energis ledningar, ta kontakt med vår kundservice på 0485-883 00 innan påbörjat arbete. Om en ledning eller VA-anordning grävs av eller skadas blir du ersättningsskyldig för allt arbete som krävs för att åtgärda skadan.

Inför byte av egna VA-ledningar

  • Inför byte av egen vattenledning ska alltid servisventilen till fastigheten kontrolleras av personal från Borgholm Energi. Ta kontakt med oss minst en vecka innan planerad jobbstart så besöker vi dig och kontrollerar din ventil.
  • Vid byte av egen avloppsledning bör du även passa på att byta vattenledning, särskilt om ledningarna ligger i närheten av varandra och troligen är lika gamla.
  • Vid byte av egen avloppsledning bör du också tänka på att återfylla material noggrant runt den befintliga spolbrunnen. Dagens små brunnar har annars lätt att böja sig och därmed få en försämrad funktion eller bli helt förstörd.
  • Vid omgrävning av egna VA-ledningar där ledningarna helt eller delvis flyttas bör du tänka på att dokumentera ledningarnas nya läge. Ledningarna inom fastigheten är privata och finns inte dokumenterade hos oss. Dokumentation är alltid bra att ha vid exempelvis framtida försäljning eller renovering.

Tak-, mark- och dräneringsvatten

Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det kommunala spillvattensystemet. Dagvatten kan ledas bort på flera olika sätt. I ledningar kopplade till det kommunala dagvattennätet eller genom system där vattnet leds till gräsytor, diken och dammar med växter som renar dagvattnet. Läs mer om hur du leder bort fastighetens dagvatten här.

Grävning i offentlig mark

Innan du ska gräva eller schakta i offentlig mark måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd. Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. På Borgholms Kommuns hemsida finns mer information om grävtillstånd och hur du ansöker.
Till Borgholms Kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbete och byggnation inom vattenskyddsområde

Är din fastighet belägen i ett vattenskyddsområde finns det skyddsföreskrifter att ta hänsyn till innan du kan utföra arbete och byggnation så som exempelvis sprängning, schaktning och grävning. På Borgholms kommuns hemsida kan du hitta mer information om vad som gäller för dig som har en fastighet i ett så kallat vattenskyddsområde.

Faror förknippade med avgrävda ledningar och kablar

Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk.

  • En skadad elkabel kan vara livsfarlig och strömförande även om den är avgrävd.
  • Vatten från en fjärrvärmeledning är grönfärgat för att lättare kunna upptäcka läckor och har en temperatur mellan 80–120 grader.
  • I vatten- och avloppsnät finns risk för smittspridning.

Om en kabel eller ledning blir skadad ska det anmälas till vår kundservice omgående på 0485-883 00, utanför kontorstid görs anmälan till vårt akutnummer 0485-889 05.

Öppna menyn