Grävmaskin som gräver i marken

Ledningskollen

Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken när det handlar om den egna tomten. När du ska utföra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till olika typer av infrastruktur såsom elnät, fjärrvärme eller det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Genom att skapa ett ärende hos Ledningskollen när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär.

Var kan jag gräva?

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få besked om nedgrävda ledningar i närheten av ditt tänkta arbetsområde via tjänsten Ledningskollen. Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som ger dig eller entreprenören information om nedgrävda ledningar där de flesta ledningsägare finns med.

I området där du tänkt utföra markarbeten kan det förekomma privata ledningar som inte omfattas av Ledningskollen. Ta därför kontakt med den lokala samfällighetsföreningen om det finns en sådan i ditt område.

Fjärrvärme

Observera att Borgholm Energis ledningsnät för fjärrvärme inte innefattas i Ledningskollen. Planerar du markarbete i tätorterna Borgholm och Löttorp bör du därför ta kontakt med vår kundservice på 0485-883 00 för vidare information gällande markarbete i dessa områden.

Så fungerar Ledningskollen

Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva. Finns vårt ledningsnät inom markerat område återkopplar vi till angiven e-post med en karta, så kallad ledningskarta.

Finns det därefter ett behov av ledningsutsättning där vi fysiskt markerar var Borgholm Energis ledningsnät går – besvarar du Borgholm Energi via e-post. I många områden är våra ledningarna inlagda i kartan med ett så kallat osäkert läge. Då är det extra viktigt att ta kontakt med Borgholm Energi och be om ledningsutsättning.

Vid begäran av ledningskarta som innefattar ett större område behöver du eller entreprenören ingå ett sekretessavtal.

Svarstiden för projekteringsärenden är 10 arbetsdagar och hantering av utsättningsärenden är 10 arbetsdagar.

Till Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förklaring till ledningskarta

Ledningskartan som du erhåller från oss på Borgholm Energi består av ledningsanvisningar där vårt ledningsnät är markerat med färgade linjer beroende av vilken typ av ledning det är. Ledningskartan visar även den förbindelsepunkt som finns placerad mellan de allmänna ledningarna som Borgholm Energi ansvarar för och fastighetens egna servisledningar.

Så här tolkar du färgerna på kartan:

Röd heldragen linje = spillvattenledning (avlopp)
Röd
streckad linje = spillvattenledning (trycksatt avlopp)
Blå streckad linje = vattenledning
Grön heldragen linje = dagvattenledning
Svarta 
linjer =  vatten och spillvattenledningar (extern ägare)

Ansvar

Inne på fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att veta var ledningarna finns. Borgholm Energis ansvar slutar i normala fall vid tomtgräns. Tänk även på att det kan finnas privata ledningar inom området, som inte omfattas av Ledningskollen eller syns på ledningskartan. Om våra kablar, ledningar eller anläggningar skadas vid grävarbetet är det den som utför grävarbetet som är skyldig att ersätta Borgholm Energi med de kostnader som uppstår i samband med reparation.

Om en kabel eller ledning blir skadad måste det anmälas till vår kundservice omgående på 0485-883 00, utanför kontorstid görs anmälan till vårt akutnummer 0485-889 05.

Öppna menyn