Avslutad

Dagvattenåtgärd Ekbacka

Under hösten 2023 anlägger Borgholm Energi, tillsammans med Borgholms kommun, en dagvattenåtgärd vid Ekbacka i Borgholm.

I och med nybygget i Ekbacka blir det fler hårdgjorda ytor och därmed mer dagvatten som behöver hanteras. Att arbeta med fördröjning av dagvatten är viktigt både för att förebygga översvämning vid kraftigt regn, för att rena dagvattnet mm.

Dagvattenåtgärder kan även ha andra positiva effekter, exempelvis för den biologiska mångfalden och rekreation. Marken i området kommer att jämnas till i samband med åtgärden och området kommer därmed att bli mer lättskött och tillgängligt när projektet är klart.

Område som berörs

Arbetet kommer preliminärt att pågå från vecka 34 till och med vecka 36.

Asfaltering och räcken återstår.

Frågor och svar

 • Dagvatten är vatten som avrinner på mark, byggnad eller annan anläggning. I tätbebyggda områden har kommunen ett ansvar att fördröja och rena dagvatten innan det leds till havet, dels för att minska risken för översvämningar vid kraftig nederbörd och dels för att minska föroreningarna till Östersjön.

 • Det kommer rinna vatten i diket och översvämningytorna under vinterhalvåret
  och en bit in på våren. I regel kommer systemet helt torka ut under sommaren.

  Åtgärden bidrar till att området kan ta emot en större volym vatten vid kraftig nederbörd vilket minskar risken för översvämning nedströms. Den största delen av vattnet rinner vidare i dagvattensystemet, medan en mindre del dunstar eller infiltrerar ner i marken.

 • Nej, medeldjupet kommer att vara cirka 30 cm och kanterna mycket flacka, vilket är bäst både för skötseln, den biologiska mångfalden och för säkerheten.

 • Vid nybyggnationen i Ekbacka fälldes ett antal träd. Några stockar från dessa träd har sparats och kommer att bli kvar i området för att gynna den biologiska mångfalden.

  Död ved är idag en bristvara i landskapet samtidigt som väldigt många arter är
  beroende av död ved i sin livscykel. Död ved kan exempelvis husera många olika
  sorters svampar, lavar och insekter och på så vis även bli en viktig födokälla för fåglar.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Amie Ringberg, VA-projektledare
Viktoria Nilsson, Miljöingenjör

Öppna menyn