Pågående

Publicerad: 6 november, 2023 | Uppdaterad: 24 januari, 2024

Dagvattenhantering

Dagvatten är vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Vattnet kommer ofta i kontakt med skräp och föroreningar som det för med sig längs sin väg mot havet.

På landsbygden och i villaområden tas dagvattnet ofta om hand lokalt, där det t ex leds ut i gräsmattor eller rinner ner i vägrenar. I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor och mindre grönområden kan vattnet i stället tas om hand i ett dagvattennät – ledningar i marken som bara leder dagvatten.

Genom att skapa dagvattenmagasin där vattnet kan bromsa upp och svämma över skapas också möjlighet för vattnet att renas innan det når havet, samt minskar risken för översvämningar på olämpliga ställen vid kraftig nederbörd eller snösmältning. Öppna dagvattenmagasin kan även bidra till nya livsmiljöer för arter knutna till vatten om de utformas på rätt sätt.

Nedan finns några exempel på dagvattenmagasin i Borgholm.

Lilla Triangeln

Lilla Triangeln ligger vid Norra infarten i Borgholm och är en dagvattenlösning både för rening och fördröjning. Vid extrema skyfall ska den grusgång som går genom området kunna ligga under vatten vilket leder till att risken för översvämning minskar för de fastigheter som är belägna nedströms vattnet i Dovreviken.

Skogsvägen

Mer information kommer…

Vikingavägen

Vid Vikingavägen i Borgholm är en dämning anlagd som fungerar flödesdämpande och genom att kvarhålla vatten under längre perioder. När vatten får en längre uppehållstid finns det bättre förutsättningar för partiklar, exempelvis tungmetaller, att sedimentera.

Under perioder utan nederbörd är dämningen vid Vikingavägen utan synligt vatten, dock rinner det alltid lite vatten under markytan, och vid rejäla skyfall och snösmältning blir vattnet synligt.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Amie Ringberg, VA-projektledare
Viktoria Nilsson, Miljöingenjör

Öppna menyn