Avslutad

Publicerad: 5 maj, 2022 | Uppdaterad: 5 oktober, 2023

Ny tillståndsprövning Hornsjön och Löttorp vattentäkt

På uppdrag av Borgholm Energi AB utreder Structor Miljö Öst AB möjligheterna för reglering och uttag av vatten ur sjön Hornsjön för infiltration vid grundvattentäkten i Löttorp.

Allmän inforamtion

Borgholm Energi har fått tillstånd för vattenuttag ur Hornsjön och Löttorp. I vattendomen från Mark- och miljödomstolen ingår det att bygga en fungerande vandringsled för fiskar att kunna ta sig mellan Hornsjön och Kalmarsund.

 • Sedan 2010-04-06 regleras verksamheten för vattenuttag i Hornsjön av dom enligt mål nr M 564-06, Växjö tingsrätt, Mark-och miljödomstolen. Borgholm har bestämt sig för att inte utnyttja tillståndet till fullo med att konstruera utloppet i sjön i enlighet med tillståndet. Med anledning härav riskerar tillståndet att förfalla i sin helhet i enlighet med bestämmelserna kring vattenverksamhet i miljöbalken. För att Borgholm Energi inte ska mista sin rätt att ta vatten ur Hornsjön och att driva en grundvattentäkt med infiltration i Löttorp kommer en ny ansökan om tillstånd till reglering och vattenuttag ur Hornsjön samt vattenuttag i Löttorp att genomföras.

  I samband med att ansökan av annan konstruktion för reglering av vattennivå än den tidigare tänkta överfallsdammen, lämnas även förslag på anläggandet av en fiskvandringsväg för att underlätta fiskvandring från havet genom Hornsbäcken till Hornsjön.

 • Borgholm Energi planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för fortsatt reglering av Hornsjön och vattenuttag i grundvattentäkten i Löttorp. Samråd med särskilt berörda är ett led i tillståndsprocessen.

 • Borgholm Energi har nu fått förnyat tillstånd för vattenuttag ur Hornsjön och Löttorp. I vattendomen från Mark- och miljödomstolen ingår det att bygga en fungerande vandringsled för fiskar att kunna ta sig mellan Hornsjön och Kalmarsund.

  Domen innebär att Borgholm Energi även fortsättningsvis får leda ytvatten ifrån Hornsjön till vattentäkten i Löttorp och där tillverka dricksvatten av grundvattnet för att säkerställa den kommunala vattenförsörjningen på norra Öland.

  För att hålla vattennivån i Hornsjön enligt ställda krav i domen kommer Borgholm Energi att anlägga en fungerande vandringsled för fiskar och andra vattenlevande organismer. Vandringsleden som kommer att förbinda Hornsjön och Kalmarsund kommer att anläggas vid Ålkistan. Arbetet kommer att utföras i samråd med Länsstyrelsen, Borgholms kommun, berörda fastighetsägare, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund samt Ölands sportfiskeklubb.

 • Berörda sakägare ska nu ha fått Kungörelsen från Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt

  Vi hänvisar till nedan information angående bakgrund och syfte med miljömålet.

  Aktuell ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken till en i stort sett identisk verksamhet som Mark- och miljödomstolen meddelades tillstånd till 2010 (Mark- och miljödomstolens mål nr M 564 06).

  I målet tillståndsgiven och planerad överfallsdamm har emellertid inte anlagts. Detta eftersom överfallsdammen utgör ett hinder för fisk och andra vattenlevande organismer att vandra mellan havet och Hornsjön. Sjöns nivå regleras därför fortfarande vid den äldre regleringsanordningen vid Ålkistan, som är anlagd enligt tidigare tillstånd från 1992.

  Regleringen av Hornsjön görs således inte med en överfallsdamm vid Hornsjöns utlopp i enlighet med det tillstånd som meddelades 2010. För att Bolaget ska säkerställa uttaget av vatten ur Hornsjön samt att driva vidare grundvattentäkten i Löttorp, ansöker Bolaget således på nytt om tillstånd till reglering och vattenuttag ur Hornsjön samt vattenuttag i Löttorp, dock med en justerad lösning på regleringen av sjön. Ansökan avser således i huvudsak en i stort sett identisk verksamhet med den som tillståndsprövades 2010. Undantaget är att regleringen av Hornsjön fortsättningsvis ska skötas vid Ålkistan (en reglering som i praktiken har skett sedan Hornskanalen byggdes). Ansökan omfattar vidare en mindre ombyggnation av befintlig regleringsanordning vid Ålkistan så att det uppstår en fungerande vandringsväg för vattenlevande organismer mellan Hornsjön och Östersjön.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Roger Lundby Persson, VA-ingenjör

Öppna menyn