Pågående

Publicerad: 20 maj, 2024 | Uppdaterad: 13 juni, 2024

Spillvattenledning Mellböda

Borgholm Energi bygger ny spillvattenledning längs en sträcka i Mellböda. I området finns redan vatten- och spillvattenledningar, men i dagsläget är kapaciteten för spillvattenledningen på gränsen till för låg, vilket är anledningen till tillbyggnaden.

Arbetet påbörjas vecka 21 och bedöms vara klart vecka 28.

Område som berörs

Det är åker- och betesmark norr om reningsverket i Mellböda som berörs av projektet. Grävsträckan är cirka 500 meter.

Under byggtiden kommer det att bli lite mer tung trafik på vägarna än vanligt.

Vad gör vi?

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnät.

 • Borgholm Energi arbetar kontinuerligt för att byta ut och förnya VA-ledningarna i Borgholms Kommun. Det finns en plan för hur ledningar byts ut där de äldsta och sämsta ledningarna prioriteras, men arbetet samordnas även ofta med andra projekt. Det är mer kostnadseffektivt samt minskar störningarna.

  Äldre ledningar byts ut för att säkerställa hög dricksvattenkvalitet samt för att förebygga vattenläckor. Spill- och dagvattenledningar byts ut för att förebygga att ledningar inte går sönder och att avloppsvatten läcker ut.

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

  Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

  Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Amie Ringberg, VA-projektledare

Öppna menyn